Gratulacje!

Osiągnęłaś próg 699 zł, zdobądź kosmetyczkę w specjalnej cenie.
Dodaj produkt do koszyka a rabat 90% naliczy się sam.

  Duplo x BIZUU inspirują!

  Duplo x BIZUU inspirują!

  Duplo x BIZUU inspirują!
  W dniach 17 – 30 października Duplo x BIZUU ogłaszają konkurs!
  Zapraszamy do zapoznania się z zadaniem dostępnym pod postem na FB @bizuufashion z dnia 17.10 oraz Regulaminem konkursu.
  Powodzenia!

  REGULAMIN KONKURSU „Duplo x BIZUU inspirują”

  § 1
  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Duplo x BIZUU inspirują”(dalej:„Konkurs”)
  2. Niniejszy regulamin (dalej:„Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu, zasady przyznawania nagród, zasady ogłaszania wyników Konkursu, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, a także sposób składania reklamacji związanych z Konkursem.
  3. Organizatorem Konkursu jest BIZUU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, 61 – 823 Poznań, przy ul. Piekary 12/5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390911, o numerze NIP 783 – 167 – 70 –97, REGON 301803683 (dalej:„Organizator”).
  4. Partnerem w konkursie jest Ferrero Polska Commercial Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-952), przy ul. Wiertniczej 126, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000492113, numer rejestrowy BDO: 000010815, NIP: 1080016327 (dalej „Partner”).
  5. Treść Konkursu zostanie opublikowana na portalu Facebook, natomiast treść Regulaminu Konkursu na stronie www.bizuu.pl w zakładce NEWS w formie, która umożliwi jego pobranie, przechowywanie i odtwarzanie w normalnym toku czynności.
  6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, administrowany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook®. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs, ani też za ufundowanie i wręczanie nagród przyznanych na warunkach określonych Regulaminem. Wszelkie pytania, komentarze i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®. Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności nie wpływa na odpowiedzialność Organizatora wobec uczestnika Konkursu w związku z jego udziałem w Konkursie.
  7. Celem Konkursu jest promocja wizerunku marek Organizatora i Partnera, który przekazuje nagrody do Konkursu.<.BR>
  8. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540, z późn. zm.). 9. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i oznacza akceptację postanowień Regulaminu w całości.10. Warunki przetwarzania danych osobowych w ramach Konkursu oraz katalog uprawnień Uczestników związanych z przetwarzaniem danych osobowych został opisany w § 8 Regulaminu.

  § 2
  MIEJSCE I CZAS TRWANIA KONKURSU

  1. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Serwisu Facebook® na profilu @bizuufashion pod adresem https://m.facebook.com/bizuufashion/?locale2=pl_PL (dalej „Profil”).
  2. Konkurs trwa od dnia 17/10/2022 od godziny 15:00 do dnia 30/10/2022 do godziny 23:59.

  § 3
  UCZESTNICY KONKURSU

  1. Uczestnikiem konkursu, może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca miejsce zamieszkania/adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Uczestnik”). Uczestnik nie może być w żaden sposób osobowo, kapitałowo lub organizacyjnie powiązany z Organizatorem.
  2. Celem skutecznego zgłoszenia swojego udziału w Konkursie Uczestnik powinien:
  a) posiadać swoje konto w Serwisie Facebook®, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem Serwisu Facebook® - (dalej: „Profil”), które jest dostępne publicznie,
  b) zapoznać się z Regulaminem Konkursu i zaakceptować jego postanowienia,
  c) wykonać Zadanie Konkursowe opisane w § 4 ust. 1 Regulaminu, i przesłać niniejsze zadanie w trakcie trwania Konkursu w sposób wskazany w § 4 ust. 1 poniżej.
  3. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania Nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

  § 4
  ZASADY KONKURSU

  1. W celu wzięcia udziału w konkursie należy wykonać zadanie konkursowe, które zostanie opublikowane w poście konkursowym zamieszczonym na portalu Facebook® na profilu @bizuufashion w dniach 17-30.10.2022 roku w poniższej postaci:
  KONKURS!
  Duplo x BIZUU inspirują od wielu sezonów. W efekcie współpracy między markami powstają kolejne ciekawe projekty. Tym razem zapraszamy do KONKURSU poświęconemu tematowi inspiracji.
  INSPIRACJA to coś co przychodzi do nas z zewnątrz. Nie jest stale obecna, dlatego jest tak wartościowa!
  Napisz czym dla Ciebie jest inspiracja. Co Cię najbardziej inspiruje lub gdzie szukasz inspiracji na co dzień.
  Do wygrania SUPER NAGRODY:
  3 ZESTAWY: filiżanka w autorski print, notes oraz słodkości od Duplo w limitowanym opakowaniu
  7 ZESTAWÓW: filiżanka w autorski print oraz zapas słodkości od Duplo w limitowanym opakowaniu
  Więcej szczegółów znajdziecie w naszym Regulaminie.
  Trzymamy kciuki za Wasze odpowiedzi i życzymy inspirującego dnia! ❤
  #współpracareklamowa @batonikdplo @bizuufashion
  2. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie, jednakże wygrać nagrodę może tylko jeden raz.
  3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
  4. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie Zadania Konkursowe:
  a) związane z tematyką Konkursu,
  b) będące komentarzem zamieszczonym pod konkursowym postem, związanym z realizacją Zadania Konkursowego, który to zostanie opublikowany na profilu Organizatora w Serwisie Facebook®
  c) praca powinna zawierać odpowiedź na Zadanie Konkursowe,
  d) do których Uczestnik posiada wyłączne prawa autorskie, będące wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,
  e) które zostały dodane w trakcie trwania Konkursu,
  f) nie naruszające praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych osób trzecich,
  g) niezawierające znaków towarowych, przekazów reklamowych i promocyjnych podmiotów trzecich innych niż Organizator i Partner, w szczególności podmiotów konkurencyjnych (kategoria: odzież, biżuteria, kosmetyki),
  h) spełniające wymogi wskazane w niniejszym Regulaminie.
  5. Niedopuszczalne jest w ramach Konkursu oraz w ramach korzystania z Serwisu Facebook®, dostarczanie treści, w tym Zadań Konkursowych, o charakterze bezprawnym, naruszającym prawo lub dobre obyczaje, w szczególności:
  a) zawierających treści wulgarne lub obsceniczne;
  b) nawołujące do nienawiści – w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, pochodzenie etniczne, przynależność państwową, orientację seksualną;
  c) obrażające uczucia religijne lub bezwyznaniowość;
  d) propagujące ideologię narodowego socjalizmu, faszyzmu, komunizmu lub inną ideologię totalitarną;
  e) godzących w dobra osobiste Organizatora lub jakichkolwiek innych osób
  trzecich;
  f) naruszające jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa własności
  intelektualnej oraz prawa związane z ochroną wizerunku;
  g) promujące, zachęcające lub instruujące w zakresie działań przestępczych;
  h) spreparowane w sposób mogący stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego Organizatora;
  i) promujące produkty lub usługi inne, niż oferowane przez Organizatora i Partnera;
  j) zawierające antyreklamę Organizatora lub Partnera.
  6. Z udziału w Konkursie wykluczeniu podlegają Uczestnicy, których Zadanie Konkursowe będzie naruszało zasady określone w ust. 5 powyżej. Takim Uczestnikom nie będą przysługiwać żadne prawa i roszczenia związane z udziałem w Konkursie. Zadanie Konkursowe, o którym mowa w zdaniu pierwszym może zostać usunięte przez Organizatora.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku zaistnienia podejrzenia, że działanie Uczestnika jest sprzeczne z prawem, celem Konkursu lub narusza interes Organizatora lub Partnera.
  8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników warunków i zasad określonych w Regulaminie. Uczestnik ponosi odpowiedzialność względem Organizatora, za wszelkie szkody wyrządzone swoim działaniem sprzecznym z Regulaminem.

  § 5
  WYBÓR ZWYCIĘZCY

  1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział a także wyboru Zwycięzcy, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.
  2. Spośród przesłanych w trakcie trwania Konkursu Zadań Konkursowych, spełniających warunki określone w Regulaminie, Komisja wybierze 10 z nich, którym zostaną przyznane nagrody konkursowe, o których mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu, wyłaniając tym samym zwycięskich Uczestników (dalej: „Zwycięzca” lub ‘Zwycięscy”).
  3. Komisja Konkursowa dokona oceny Zadań Konkursowych, uwzględniając w szczególności ich oryginalność, pomysłowość oraz kreatywność. Ocena Zadań Konkursowych oraz wybór zwycięzcy należą do subiektywnej decyzji Komisji Konkursowej.
  4. Jeżeli po wyborze Zwycięzcy okaże się, że nie spełniał on kryteriów do udziału
  w Konkursie lub odbioru nagrody, Organizator może (ale nie jest zobowiązany) przyznać przypadającą mu nagrodę innemu Uczestnikowi. W przypadku podjęcia decyzji o przyznaniu Nagrody innemu Uczestnikowi, Organizator zwoła ponownie Komisję Konkursową, która wyłoni kolejne najlepiej wykonane Zadanie Konkursowe, spośród wszystkich przesłanych Zadań Konkursowych.
  5. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie Organizatorowi wiadomości mailowej na adres mailowy: a.urbanska@bizuu.pl ze stosowną informacją. Nie dotyczy to zwycięskich Uczestników, którzy odebrali Nagrodę. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie Organizator niezwłocznie usunie dane osobowe osoby rezygnującej z uczestnictwa w Konkursie udostępnione wyłącznie dla celów Konkursu, jak również wszelkie zgłoszenia konkursowe zgłoszone przez takiego Uczestnika.

  § 6
  NAGRODA I JEJ WYDANIE

  1. Nagrodami w Konkursie są:
  3 ZESTAWY: filiżanka w autorski print, notes oraz słodkości od Duplo w limitowanym opakowaniu
  7 ZESTAWÓW: filiżanka w autorski print oraz zapas słodkości od Duplo w limitowanym opakowaniu.
  Przekazane nagrody mają na celu promocję marek Organizatora i Partnera, a z uwagi na ich wartość, podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego.
  2. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową oraz rezygnacja z części Nagrody, gdyż jest to równoznaczne z rezygnacją z całości Nagrody. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz innych osób trzecich.
  3. Informacja o wygranej zostanie przekazana Zwycięzcy w wiadomości prywatnej oraz pod postem konkursowym w Serwisie Facebook® na profilu @bizuufashion w dniu 31.10.2022 około godziny 15:00 oraz w relacji Instastory marki BIZUU.
  W wiadomości prywatnej Organizator poprosi o przesłanie informacji niezbędnych do wydania Nagrody, wskazanych w § 6 ust 6 Regulaminu do przekazania których Zwycięzca Konkursu, jest zobowiązany za pośrednictwem wiadomości prywatnej w portalu Facebook®.
  4. Zwycięzca jest zobowiązany przesłać, za pośrednictwem wiadomości prywatnej w serwisie Facebook®, w terminie do 04.11.2022 r. informacje niezbędne w celu wydania Nagrody przez Organizatora, tj. imię, nazwisko, nr telefonu kontaktowego, adres do korespondencji, na który ma zostać przesłana Nagroda.
  5. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy Konkursu w terminie 14 dni od daty otrzymania od Zwycięzcy danych, o których mowa w ust. 5 powyżej. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej (DHL lub DPD) na adres podany przez Zwycięzcę. Zwycięzca jest zobowiązany do podania aktualnego adresu do korespondencji na terenie Polski, na który ma zostać przesłana Nagroda, a w przypadku jego zmiany – do niezwłocznego poinformowania Organizatora o tym fakcie. Zaniechanie tego obowiązku lub podanie błędnego adresu, powodujące brak możliwości przesłania Zwycięzcy Nagrody, powoduje utratę prawa Zwycięzcy do Nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez Zwycięzcę danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji oraz za wszelkie niezgłoszone Organizatorowi zmiany tych danych.
  6. Oprócz sytuacji opisanej w ust. 6 powyżej, Zwycięzca traci prawo do nagrody
  w następujących sytuacjach:
  • w przypadku odmowy przyjęcia lub nieodebrania Nagrody,
  • w przypadku nieotrzymania przez Organizatora danych, o których mowa w § 6 ust. 5 w ciągu 14 dni od daty powiadomienia tj. wysłania informacji o wygranej w formie wiadomości prywatnej.

  § 7
  TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

  1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej
  z Konkursem lub świadczeniem usług drogą elektroniczną.
  2. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: a.urbanska@bizuu.pl, ze wskazaniem w tytule wiadomości „Reklamacja konkursu”.
  3. Reklamację można wnieść najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę wysłania wiadomości na podany adres elektroniczny Organizatora lub datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacje wniesione po upływie ww. terminu oraz nie spełniające powyższych wymogów nie podlegają rozpatrzeniu.
  4. Na rozpatrzenie reklamacji Organizator ma 14 dni liczonych od daty jej otrzymania.
  O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi Uczestnika
  w formie e-maila zwrotnego w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
  5. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora.
  6. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego, które jest dobrowolne, Uczestnikom przysługuje prawo do dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego przed sądami powszechnymi.

  § 8
  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KLAUZULA INFORMACYJNA

  1. Administratorem danych osobowych Uczestników („Danych”) jest BIZUU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, 61 – 823 Poznań, przy ul. Piekary 12/5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390911, o numerze NIP 783 – 167 – 70 –97, REGON 301803683 („Administrator”). Z Administratorem możecie skontaktować się pod nr tel. 669123955 lub pisząc na adres e-mail biuro@bizuu.pl.
  2. Administrator przetwarza Państwa Dane w celu:
  a) realizacji Konkursu na zasadach opisanych w Regulaminie i w Ogłoszeniu o konkursie oraz działań podjętych w związku z jego organizacją, w tym prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców Konkursu i przyznania Nagród konkursowych, itp. (podstawa z art. 6 ust. 1 li. b) RODO)
  b) prawnie uzasadnionych interesów Administratora, jakim jest m.in. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń oraz tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, rozpatrywanie zapytań i reklamacji w Konkursie, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  3. Dane będą przechowywane przez czas realizacji Konkursu oraz uprawnień Organizatora uzyskanych na podstawie przystąpienia do Konkursu przez Uczestnika i na czas potrzebny do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji związanych z Konkursem.
  4. Administrator przekaże dane Uczestnika, który otrzymał nagrodę firmie kurierskiej, która będzie dostarczać nagrody. Ponadto, dane w zakresie imię i nazwisko będą publikowane w informacji o Zwycięzcach Konkursu na portalu Facebook. Dane będą dostępne dla upoważnionych pracowników i współpracowników Administratora danych oraz współpracującym z Administratorem podmiotom, w szczególności dostawcom systemów informatycznych i usług IT, a także podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  5. Uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu do Danych: tj. uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych Danych i odbiorcach Danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z przepisami prawa (chyba, że na Administratorze ciąży obowiązek prawny ich dalszego przetwarzania), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przeniesienia Danych w przypadkach przewidzianych przez prawo, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz na ich podstawie Administrator nie będzie dokonywał profilowania.
  8. Państwa dane osobowe podawane na portalu Facebook w związku z udziałem w Konkursie mogą być dostępne dla administratora tego portalu tj. Facebook Ireland Ltd. na określonych przez portal, niepodlegających zmianie zasadach dotyczących przetwarzania danych. Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Facebook Ireland są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Zgodnie z informacją portalu Facebook, gdy użytkownicy korzystają z produktów Facebooka, Facebook gromadzi informacje, które opisano w Zasadach dotyczących danych Facebooka w sekcji „Jakiego rodzaju informacje gromadzimy?” (informacje o sposobie wykorzystywania plików cookie i podobnych technologii można znaleźć w Zasadach dotyczących plików cookie). Więcej informacji na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

  § 9
  PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I POZOSTAŁE WARUNKI PRAWNE

  1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Zadania Konkursowego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
  o prawie autorskim i praw0ach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm., „Ustawa”) oraz że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do Zadania Konkursowego. Uczestnik zapewnia, iż Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami i innymi prawami osób trzecich. Jeśli na Zadaniu Konkursowym widnieją osoby trzecie, Uczestnik oświadcza, że osoby te wyraziły zgodę na utrwalenie wizerunku, jak również publiczne udostępnienie oraz wykorzystywanie ich wizerunków w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.
  2. W sytuacji, gdy którekolwiek z powyższych oświadczeń Uczestnika okaże się być niezgodne z prawdą, Uczestnik (w tym Zwycięzca), ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń lub pociągnięcia Organizatora do odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem przez Organizatora Zadania Konkursowego. Uczestnik zobowiązany jest zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw, a także naprawić szkody
  i zwrócić koszty poniesione przez Organizatora w związku z takimi roszczeniami osób trzecich. W przypadku, gdyby zwolnienie Organizatora od odpowiedzialności było niemożliwe ze względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub okolicznościach danej sprawy było niecelowe – Uczestnik Konkursu pokrywa wszelkie udokumentowane koszty, jakie poniósł Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich.
  3. Z chwilą wydania nagrody w Konkursie, Zwycięzca przenosi na własność nagrodzone Zadanie Konkursowe oraz majątkowe prawa autorskie do treści swojego Zadania Konkursowego jako utworu, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
  a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym,
  a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
  b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  c) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
  d) rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w pkt a) – c) – publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych,
  e) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej
  w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
  f) wykorzystanie w utworach multimedialnych,
  g) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,
  h) wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej.
  4. Ponadto Zwycięzca przenosi na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań Zadania Konkursowego jako utworu na powyższych polach eksploatacji. Dodatkowo Uczestnik zezwala Organizatorowi na oznaczanie utworów jego imieniem, nazwiskiem czy pseudonimem oraz na udostępnianie ich anonimowo.
  5. Z tytułu przeniesienia praw autorskich i innych praw do nagrodzonego Zadania Konkursowego Zwycięzcy nie przysługuje dodatkowe, poza otrzymaną Nagrodą, wynagrodzenie lub jakiekolwiek inne roszczenia względem Organizatora lub osób trzecich, które te prawa następnie nabyły.

  § 10
  PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

  1. W przypadku poniesienia przez Organizatora szkody, rozumianej jako rzeczywista strata i/lub utracone korzyści w rozumieniu art. 361 k.c., w następstwie naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Organizator jest uprawniony do żądania naprawienia szkody przez Uczestnika, w szczególności poprzez zwrot wszelkich kosztów, jakie poniósł w związku działaniem lub zaniechaniem Uczestnika.
  2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową/prywatną); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie lub przerwy w działaniu sieci Internet lub portalu Facebook®.

  § 11
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Wszelkie dodatkowe informacje, zastrzeżenia dotyczące Konkursu, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać bądź zgłaszać wysyłając e – mail na adres: a.urbanska@bizuu.pl.
  2. W wyniku zaistnienia ważnych przyczyn Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, także w czasie trwania Konkursu, o ile zmiany te nie są niekorzystne dla Uczestników oraz nie zwiększają zobowiązań Organizatora, a także do przedłużenia lub skrócenia trwania Konkursu, jeśli zajdą ku temu ważne obiektywnie przyczyny.

  NEWSLETTER

  Bądź z nami na bieżąco!
  Dołącz do newslettera, aby otrzymywać aktualne informacje
  o nowościach oraz promocjach.

  Produkt niedostępny

  Wyślemy wiadomość e-mail, gdy produkt będzie ponownie dostępny.

  Dodaliśmy Twój adres e-mail do listy powiadomień o dostępności tego produktu.

  Administratorem państwa danych jest Bizuu Sp. z o.o. Sp.k., ul. Piekary 12/5, 61-823 Poznań.