Gratulacje!

Osiągnęłaś próg 699 zł  i zdobądź kosmetyczkę w specjalnej cenie.

  Gratulacje!

  Osiągnęłaś próg 1299 zł i możesz dodać do kosmetyczki ręcznik w
  specjalnej cenie.

   Gratulacje!

   Osiągnęłaś próg 1299 zł i możesz dodać do ręcznika kosmetyczkę
   w specjalnej cenie.

    Gratulacje!

    Osiągnęłaś próg 1299 zł i zdobądź kosmetyczkę i ręcznik w specjalnej cenie.

     Regulamin Konkursu „BIZUU x Samsung Galaxy”

     Regulamin Konkursu „BIZUU x Samsung Galaxy”

     Regulamin Konkursu

     „BIZUU x Samsung Galaxy”

     I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

     1. Organizatorem konkursu „BIZUU x Samsung Galaxy” (dalej „Konkurs”) jest BIZUU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, 61 – 823 Poznań, przy ul. Piekary 12/5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390911, o numerze NIP 783 – 167 – 70 –97, REGON 301803683 dalej określana jako „Organizator”.

     2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 165) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

     3. Zgłoszenia do konkursu można dokonywać od dnia 25.09.2023 r. do 30.09.2023 r. o 23:59 w sposób określony w Regulaminie.

     4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.

     5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany, zarządzany ani związany z serwisami Facebook i Instagram ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami Serwisu Facebook. Odpowiedzialność Serwisu Facebook w związku z Konkursem jest zasadniczo wyłączona.

     II. UCZESTNICY KONKURSU

     1. Uczestnikiem Konkursu (dalej jak o: „Uczestnik”) może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która w czasie trwania Konkursu wykona zadanie konkursowe.

     2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.

     III. ZASADY KONKURSU

     1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego Regulaminu.

     2. Konkurs jest prowadzony w poście konkursowym na tablicy profilu BIZUU w serwisie Facebook® pod adresem: https://www.facebook.com/bizuufashion („Post Konkursowy”)

     3. Zadanie konkursowe polega na umieszczeniu w komentarzu w Poście Konkursowym odpowiedzi (pracy konkursowej) na pytanie w formie odpowiedzi pisemnej: W wyniku naszej współpracy z marką Samsung Galaxy powstały akcesoria dedykowane do smartfonów Galaxy: torebka na telefon, sznurek cross-body oraz zestaw naklejek. Weź udział w naszym konkursie i zdobądź ten wyjątkowy zestaw dla siebie! Co trzeba zrobić, żeby wygrać? Napisz w komentarzu, z jaką jesienną stylizacją i dlaczego, połączyłabyś nasze akcesoria.

     4. Celem skutecznego zgłoszenia swojego udziału w Konkursie Uczestnik powinien:
     a) posiadać swoje konto w Serwisie Facebook®, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem Serwisu Facebook® - (dalej: „Profil”), które jest dostępne publicznie,
     b) zapoznać się z Regulaminem Konkursu i zaakceptować jego postanowienia,
     c) wykonać Zadanie Konkursowe opisane w § III ust. 3 Regulaminu i przesłać niniejsze zadanie w trakcie trwania Konkursu w sposób wskazany w § III ust. 3 powyżej.

     5. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w § III Regulaminu stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania Nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

     6. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę konkursową. W przypadku gdy prześle kilka, tylko pierwsze zgłoszenie będzie brane pod uwagę. W przypadku zgłoszenia do konkursu takich samych propozycji (prac konkursowych) przez różnych Uczestników, Uczestnik, który jako pierwszy zgłosił daną propozycję do Konkursu zostanie nagrodzony, w przypadku, gdy dana propozycja zostanie wybrana przez Komisję konkursową.

     7. Prace konkursowe, które zostaną opublikowane po dniu 30.09.2023r., nie zostaną uwzględnione w Konkursie.

     8. Wszystkie prace konkursowe oceniać będzie powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa, w skład której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora. Komisja Konkursowa oceniać będzie prace konkursowe w sposób subiektywny i niezależny, według własnego indywidualnego przekonania po spełnieniu kryteriów wskazanych poniżej. Komisja brać będzie pod uwagę:
     a. związek pracy konkursowej z tematem,
     b. oryginalność, pomysłowość.

     9. Prace konkursowe:
     a) nie mogą zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem,
     b) nie mogą zawierać wizerunku osób trzecich możliwych do rozpoznania;
     c) nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym szczególności dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich, praw do znaków towarowych ani jakichkolwiek innych praw wyłącznych.

     10. Organizator zastrzega, że z Konkursu będą wykluczane osoby, których prace konkursowe naruszą wymagania określone w Regulaminie. Prace konkursowe takich osób w ogóle nie będą uwzględniane w Konkursie.

     11. Uczestnik przesyłając do konkursu rozwiązanie zadania konkursowego oświadcza, że przysługują mu nieograniczone prawa autorskie do zgłoszonego w ramach Konkursu rozwiązania zadania konkursowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich bądź innych praw czy dóbr innych osób przez Uczestników Konkursu. W przypadku, gdy osoby uprawnione zwrócą się do Organizatora z roszczeniami w związku z wykorzystywaniem przez niego przekazanych w ramach Konkursu i nagrodzonych prac konkursowych, Uczestnik, który zamieścił kwestionowaną pracę konkursową, zobowiązany jest zwolnić Organizatora od roszczeń osób trzecich lub wyrównać poniesione przez Organizatora szkody wynikające z konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich.

     12. Organizator konkursu może usunąć pracę konkursową, która nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie.

     13. Komisja oceni prace konkursowe pod kątem ich oryginalności, pomysłowości oraz kreatywności i wyłoni 10 zwycięzców, którzy zostaną wyróżnieni nagrodami.

     14. Informację o wynikach konkursu Organizator umieści w komentarzu pod postem konkursowym na profilu najpóźniej 5.10.2023 r.

     15. Komisja Konkursowa dokona oceny prac konkursowych do dnia 5.10.2023 r.

     16. Przewidziano 10 nagród. Nagrody są równorzędne i składają się z torebki cross-body, paska do noszenia telefonu oraz zestawu naklejek do personalizacji.

     17. Każdy uczestnik może wygrać w konkursie tylko jedną nagrodę.

     18. Zwycięzcy zobowiązani są przesłać imię i nazwisko, adres zamieszkania i nr telefonu kontaktowego. Są to informacje niezbędne, aby wydać nagrodę zwycięzcy i wypełnić obowiązek podatkowy przez fundatora. Zwycięzcy przesyłają te informacje w wiadomości w portalu Facebook (Zwycięzcy dostaną powiadomienia i napiszą do BIZUU wiadomości prywatne ze swoimi danymi).

     19. Dodatkowo, na wypadek, gdyby pierwotnie wybranym autorom prac konkursowych z jakichkolwiek powodów nie udało się wydać nagrody, Komisja Konkursowa wybierze także 2 autorów rezerwowych.

     20. W przypadku nieskontaktowania się z Organizatorem w sposób i w terminie wskazanym w pkt. 18 powyżej lub w przypadku wykluczenia laureata z Konkursu z jakiegokolwiek powodu, traci on prawo do nagrody i zostaje usunięty z listy laureatów. W takim przypadku na jego miejsce wchodzi laureat rezerwowy. Organizator opublikuje do dnia 14 września 2023r. informację o laureacie rezerwowym, w sposób wskazany w pkt. 12 powyżej. Laureat rezerwowy powinien nie później niż do dnia 20 września 2023 r. przesłać swoje dane osobowe (imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego) na adres email: a.mackowiak@bizuu.pl. Brak informacji od laureata rezerwowego powoduje, że nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

     21. Nagrody wysyła Organizator w terminie do 30 dni roboczych od otrzymania, od danego zwycięzcy jego danych korespondencyjnych. Organizator wysyła nagrodę na adres podany przez zwycięzcę.

     22. Zwycięzca nie może
     a) przenieść praw do nagrody na rzecz innych osób,
     b) zrezygnować z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody. W takim przypadku Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody innemu Uczestnikowi wskazanemu przez komisję.

     23. Wartość każdego zestawu nagród wynosi 450 zł brutto.

     24. Zbyt mała liczba zgłoszeń konkursowych (40) lub brak zgłoszeń konkursowych, realizujących postanowienia niniejszego regulaminu, a tym samym brak możliwości wyboru laureata uprawnia Organizatora do nie rozstrzygania konkursu.

     25. Nagroda zostanie wydana zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

     26. Laureatowi nie przysługuje prawo do wymiany nagrody na inną, ani na gotówkę.

     IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

     1. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia konkursu, tj. od dnia publikacji listy zwycięzców. Dla reklamacji przesłanych listem poleconym decyduje data stempla pocztowego. Niedochowanie ww. terminu nie wstrzymuje możliwości dochodzenia stosownych roszczeń na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego.

     2. Reklamacje należy zgłaszać drogą listową (listem poleconym) z dopiskiem „BIZUU x Samsung Galaxy” na adres Organizatora (61 – 823 Poznań, ul. Piekary 12/5) lub e-mailem na a.mackowiak@bizuu.pl. W tytule wiadomości wpisujemy „Bizuu x Samsung Galaxy - konkurs – Reklamacja”.

     3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora uczestnika poinformujemy pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.

     4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby, która składa reklamację oraz opis powodów reklamacji. Należy wpisać oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.

     5. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora.

     6. Uczestnik konkursu, który nie wniósł reklamacji na określonych zasadach lub którego reklamacja nie została uznana przez Organizatora lub uznana tylko w części może wystąpić z roszczeniem do właściwego sądu powszechnego.

     7. Decyzja w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie, co nie pozbawia Uczestnika Konkursu uprawnienia do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

     8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie przez Uczestnika wiadomości email przesyłanych do niego w związku z Konkursem, wynikające z podania przez Uczestnika błędnych danych osobowych lub ze stosowania przez Uczestnika narzędzi i ustawień antyspamowych. W razie stosowania narzędzi i ustawień antyspamowych, Uczestnik jest zobowiązany do regularnego sprawdzania czy wiadomości od Organizatora nie trafiły do skrzynki mailowej zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako spam.

     V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

     1. Administratorem danych osobowych Uczestników („Danych”) jest BIZUU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, 61 – 823 Poznań, przy ul. Piekary 12/5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390911, o numerze NIP 783 – 167 – 70 –97, REGON 301803683 („Administrator”). Z Administratorem możecie skontaktować się pod nr tel. 669123955 lub pisząc na adres e-mail biuro@bizuu.pl.

     2. Administrator przetwarza Państwa Dane w celu:
     a) realizacji Konkursu na zasadach opisanych w Regulaminie i w Ogłoszeniu o konkursie oraz działań podjętych w związku z jego organizacją, w tym prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców Konkursu i przyznania Nagród konkursowych, itp. (podstawa z art. 6 ust. 1 li. b) RODO)
     b) prawnie uzasadnionych interesów Administratora, jakim jest m.in. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń oraz tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, rozpatrywanie zapytań i reklamacji w Konkursie, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

     3. Dane będą przechowywane przez czas realizacji Konkursu oraz uprawnień Organizatora uzyskanych na podstawie przystąpienia do Konkursu przez Uczestnika i na czas potrzebny do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji związanych z Konkursem.

     4. Administrator przekaże dane Uczestnika, który otrzymał nagrodę firmie kurierskiej, która będzie dostarczać nagrody. Ponadto, dane w zakresie imię i nazwisko będą publikowane w informacji o Zwycięzcach Konkursu na portalu Facebook. Dane będą dostępne dla upoważnionych pracowników i współpracowników Administratora danych oraz współpracujących z Administratorem podmiotów, w szczególności dostawców systemów informatycznych i usług IT, a także podmiotów upoważnionych do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

     5. Uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu do Danych: tj. uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych Danych i odbiorcach Danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z przepisami prawa (chyba, że na Administratorze ciąży obowiązek prawny ich dalszego przetwarzania), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przeniesienia Danych w przypadkach przewidzianych przez prawo, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

     6. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz na ich podstawie Administrator nie będzie dokonywał profilowania.

     7. Państwa dane osobowe podawane na portalu Facebook w związku z udziałem w Konkursie mogą być dostępne dla administratora tego portalu tj. Facebook Ireland Ltd. na określonych przez portal, niepodlegających zmianie zasadach dotyczących przetwarzania danych. Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Facebook Ireland są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Zgodnie z informacją portalu Facebook, gdy użytkownicy korzystają z produktów Facebooka, Facebook gromadzi informacje, które opisano w Zasadach dotyczących danych Facebooka w sekcji „Jakiego rodzaju informacje gromadzimy?” (informacje o sposobie wykorzystywania plików cookie i podobnych technologii można znaleźć w Zasadach dotyczących plików cookie). Więcej informacji na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

     VI. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I POZOSTAŁE WARUNKI PRAWNE

     1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Zadania Konkursowego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm., „Ustawa”) oraz że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do Zadania Konkursowego. Uczestnik zapewnia, iż Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami i innymi prawami osób trzecich. Jeśli na Zadaniu Konkursowym widnieją osoby trzecie, Uczestnik oświadcza, że osoby te wyraziły zgodę na utrwalenie wizerunku, jak również publiczne udostępnienie oraz wykorzystywanie ich wizerunków w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.

     2. W sytuacji, gdy którekolwiek z powyższych oświadczeń Uczestnika okaże się być niezgodne z prawdą, Uczestnik (w tym Zwycięzca), ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń lub pociągnięcia Organizatora do odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem przez Organizatora Zadania Konkursowego. Uczestnik zobowiązany jest zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw, a także naprawić szkody i zwrócić koszty poniesione przez Organizatora w związku z takimi roszczeniami osób trzecich. W przypadku, gdyby zwolnienie Organizatora od odpowiedzialności było niemożliwe ze względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub okolicznościach danej sprawy było niecelowe – Uczestnik Konkursu pokrywa wszelkie udokumentowane koszty, jakie poniósł Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich.

     VII. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

     1. W przypadku poniesienia przez Organizatora szkody, rozumianej jako rzeczywista strata i/lub utracone korzyści w rozumieniu art. 361 k.c., w następstwie naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Organizator jest uprawniony do żądania naprawienia szkody przez Uczestnika, w szczególności poprzez zwrot wszelkich kosztów, jakie poniósł w związku działaniem lub zaniechaniem Uczestnika.

     2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową/prywatną); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.

     3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie lub przerwy w działaniu sieci Internet lub portalu Facebook®.

     VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

     1. Regulamin jest dostępny do terminu na zgłoszenie reklamacji, pod Postem Konkursowym oraz w siedzibie Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Uczestnik może pozyskać, odtwarzać i utrwalać tekst Regulaminu poprzez jego samodzielne pobranie z powyższych źródeł.

     2. Wyłącznie Organizator ponosi odpowiedzialność za przeprowadzenie konkursu (zwolnienie Facebook/Meta z odpowiedzialności). Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook/Meta ani z nim związany.

     3. Organizator zastrzega na swoja rzecz prawo do wykorzystania materiałów nadesłanych przez Uczestników jako zgłoszenia konkursowe w celach promocyjnych Organizatora. W tym celu Uczestnicy, w zamian za możliwość wzięcia udziału w Konkursie, udzielają Organizatorowi bez dodatkowego wynagrodzenia, niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i co do terytorium, licencji na korzystanie z utworów zgłoszonych do Konkursu na następujących polach eksploatacji:
     a) wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
     b) zwielokrotnianie utworu w inny sposób, nie prowadzące do wytworzenia egzemplarzy, w szczególności wprowadzenie utworu do pamięci komputera;
     c) rozpowszechnianie egzemplarzy utworu, w szczególności poprzez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
     d) rozpowszechnianie utworu bez pośrednictwa egzemplarzy, w szczególności publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
     e) wykorzystywanie w dowolny sposób, niezależnie od użytego medium, w całości lub części, w działalności reklamowej i marketingowej.

     4. Z chwilą wydania nagrody, Organizator nabywa, bez odrębnego wynagrodzenia, całość autorskich praw majątkowych do utworu w postaci nagrodzonej pracy konkursowej, bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych czy terytorialnych, w szczególności w zakresie następujących pól eksploatacji:
     a) wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
     b) zwielokrotnianie utworu w inny sposób, nie prowadzący do wytworzenia egzemplarzy, w szczególności wprowadzenie utworu do pamięci komputera;
     c) rozpowszechnianie egzemplarzy utworu, w szczególności poprzez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
     d) rozpowszechnianie utworu bez pośrednictwa egzemplarzy, w szczególności publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
     e) wykorzystywanie w dowolny sposób, niezależnie od użytego medium, w całości lub części, w działalności reklamowej i marketingowej Organizatora. Z chwilą wydania nagrody Uczestnik przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do utworu w powyżej wskazanym zakresie wraz z wyłącznym prawem wykonywania autorskich praw zależnych oraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do utworu, a także upoważnia Organizatora do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, jak również do wykonywania innych autorskich praw osobistych do utworu. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania utworu.

     5. Uczestnik, który zamieścił nagrodzoną odpowiedź, upoważnia Organizatora do dokonywania modyfikacji swojej odpowiedzi, w celu wykorzystania jej na potrzeby promocji czy reklamy. Uczestnik upoważnia Organizatora do niewskazywania autora utworu w przypadku wykorzystywania odpowiedzi konkursowej w działalności marketingowej Organizatora.

     6. Organizator Konkursu, może zwrócić się do Uczestnika Konkursu z wnioskiem o zawarcie stosownej umowy dotyczącej przeniesienia praw autorskich i praw zależnych do wybranego do narodzenia Zgłoszenia Konkursowego na piśmie. Od uprzedniego zawarcia takiej umowy, o treści odpowiadającej postanowieniem punktu 4 powyżej, uzależnione może zostać nabycie prawa do nagrody przez Uczestnika.

     7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych danych uniemożliwiających prawidłowe zawiadomienie Uczestnika lub przekazanie mu nagrody. Uczestnicy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane osobowe, jeśli zmiana danych osobowych uniemożliwia doręczenie korespondencji.

     NEWSLETTER

     Bądź z nami na bieżąco!
     Dołącz do newslettera, aby otrzymywać aktualne informacje
     o nowościach oraz promocjach.

     Produkt niedostępny

     Wyślemy wiadomość e-mail, gdy produkt będzie ponownie dostępny.

     Dodaliśmy Twój adres e-mail do listy powiadomień o dostępności tego produktu.

     Administratorem państwa danych jest Bizuu Sp. z o.o. Sp.k., ul. Piekary 12/5, 61-823 Poznań.