WE LOVE SUMMER!

WE LOVE SUMMER!

WE LOVE SUMMER!

W dniach 29 – 30 lipca we wszystkich butikach stacjonarnych marki na klientki czeka miły upominek.
Do zakupów z kolekcji BIZUU Mer zostanie dołączony zestaw kosmetyków od marki Bielenda.


REGULAMIN AKCJI „WE LOVE SUMMER”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej:„Regulaminem”) określa warunki akcji promocyjnej pod nazwą „We love Summer!” (zwanej dalej:„Akcją”) organizowanej we wszystkich sklepach stacjonarnych Organizatora.
2. Organizatorem Akcji jest Spółka BIZUU Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (61-823), ul. Piekary 12/5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 390911, posługująca się numerem NIP 7831677097, REGON 301803683 (zwana dalej:„Organizatorem” lub„BIZUU”). Organizator jest jednocześnie fundatorem świadczeń przyznanych w Akcji.
3. Celem Akcji jest promocja marki i sklepów stacjonarnych BIZUU.

§2
CZAS TRWANIA AKCJI

1. Akcja rozpoczyna się w dniu 29 lipca 2022 roku o godz. 09:00 i trwa do 30 lipca 2022 roku do godz. 21.00 lub do wyczerpania zapasów produktów promocyjnych przewidzianych w Regulaminie. Czas ten (zwany dalej „Czasem trwania Akcji”), to czas w którym można otrzymać w prezencie zestaw upominków od marki Bielenda (zwany dalej „Prezentem”), po spełnieniu warunków określonych w § 3 Regulaminu.
2. W przypadku wyczerpania nakładu Prezentu przed godziną 21.00 dnia 30.07.2022 roku Organizator poinformuje o zakończeniu Akcji na profilu Instagram @bizuufashion, za pośrednictwem relacji Insta Stories.
3. O uczestnictwie w Akcji decyduje data zakupów w dowolnym sklepie stacjonarnym Organizatora.

§3
WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI

1. Uczestnikiem Akcji może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która w Czasie trwania Akcji, dokona zakupów w sklepie stacjonarnym BIZUU produktu/produktów marki z kolekcji BIZUU Mer 2022 na dowolną kwotę i spełni warunki niniejszego Regulaminu (zwany dalej: „Uczestnikiem”).
2. W celu wzięcia udziału w Akcji należy w czasie jej trwania dokonać zakupu dowolnego produktu/produktów marki z kolekcji BIZUU Mer 2022 na dowolną kwotę w dowolnym sklepie stacjonarnym Organizatora (zwanego dalej: „Zamówieniem”). Zakupów trzeba dokonać osobiście pojawiając się w wybranym butiku stacjonarnym marki Bizuu.
3. Akcja polega na przyznaniu każdemu Uczestnikowi, który w Czasie trwania Akcji zrobi zakupy z kolekcji BIZUU Mer 2022 na dowolną kwotę, prawa do otrzymania Prezentu.
4. Zaistnienie przesłanek powodujących anulowanie Zamówienia powoduje brak możliwości skorzystania z Akcji.
5. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z ustawowego prawa wymiany Zamówienia zgodnie z odrębnymi przepisami, obowiązującymi w butikach Uczestnikowi przysługuje prawo do zachowania Prezentu.
6. Akcja nie łączy się z innymi promocjami, kodami rabatowymi lub ulgami udzielanymi przez Organizatora.
7. Z Akcji można skorzystać jednorazowo w Czasie trwania Akcji.
8. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wymiany Prezentu na ekwiwalent pieniężny, rabat lub inne świadczenie.
9. Liczba prezentów w Akcji ograniczona jest do 48 sztuk.

§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Udział w Akcji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Akcji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo - promocyjnych dotyczących Akcji mają charakter jedynie informacyjny.
3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikowi w terminie 3 dni od dokonania zamówienia nie później niż 14 dni od daty zakończenia Akcji. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich wniesienia. Za termin wniesienia reklamacji uznaje się datę doręczenia reklamacji Organizatorowi. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres Uczestnika podany w reklamacji lub za pośrednictwem poczty e-mail, z którego zgłoszona została reklamacja.
4. Reklamacje powinny być sporządzone w formie pisemnej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres, datę, dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres e-mail sklep@bizuu.pl.
5. Organizator w ważnych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Promocji w Czasie trwania Akcji, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji. Zmiany w Regulaminie nie mogą jednak naruszać praw już nabytych przez Uczestników Akcji.
6. Jeśli którekolwiek postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują oraz są nadal wiążące.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 lipca 2022 roku.