Gratulacje!

Osiągnęłaś próg 699 zł, zdobądź kosmetyczkę lub torbę w specjalnej cenie.
Dodaj produkt do koszyka a rabat 90% naliczy się sam.

  "MORE FOR LESS"

  §1
  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa warunki akcji promocyjnej pod nazwą „MORE FOR LESS” (zwanej dalej: „Akcją”) organizowanej we wszystkich sklepach stacjonarnych Organizatora oraz sklepie online (www.bizuu.pl).
  2. Organizatorem Akcji jest Spółka BIZUU Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (61-823), ul. Piekary 12/5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 390911, posługująca się numerem NIP 7831677097, REGON 301803683 (zwana dalej: „Organizatorem” lub „BIZUU”). Organizator jest jednocześnie fundatorem świadczeń przyznanych w Akcji.
  3. Celem Akcji jest promocja marki i sklepów stacjonarnych BIZUU.

  §2
  CZAS TRWANIA AKCJI

  1. Akcja rozpoczyna się w 27 lipca 2023 i trwa do 29 lipca 2023  roku do 24.00 lub do wyczerpania zapasów produktów promocyjnych przewidzianych w Regulaminie. Czas ten (zwany dalej "Czasem trwania Akcji”), to czas w którym można otrzymać rabat 40% na drugi, tańszy produkt  po spełnieniu warunków określonych w § 3 Regulaminu.
  2. O uczestnictwie w Akcji decyduje data zakupów w dowolnym sklepie stacjonarnym Organizatora.

  §3
  WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI

  1.Uczestnikiem Akcji może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która w Czasie trwania Akcji, dokona zakupów w sklepie stacjonarnym BIZUU dwóch produktów marki Bizuu i spełni warunki niniejszego Regulaminu (zwany dalej: „Uczestnikiem” ).
  2. W celu wzięcia udziału w Akcji należy w czasie jej trwania dokonać zakupu minimum dwóch produktów z marki Bizuu w sklepie online Organizatora (zwanego dalej: „Zamówieniem” ).
  3. Akcja polega na przyznaniu rabatu 40% na najtańszy produkt marki BIZUU.
  4. Kod rabatowy zostanie naliczony automatycznie w koszyku na najtańszy produkt. Rabat przyznawany jest jednorazowo na każde zamówienie.
  5. W Akcji biorą udział wszystkie produkty marki Bizuu.
  6. W związku z tym, że warunki Promocji obowiązują przy jednoczesnym zakupie określonej liczby Produktów Promocyjnych, w przypadku skorzystania przez Uczestnika z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu Promocyjnego lub Produktów Promocyjnych objętych Promocją zawartej na odległość, Uczestnik Promocji zobowiązany jest do zwrotu wszystkich nabytych w ramach Promocji Produktów Promocyjnych. W przypadku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, gdy odstąpienie dotyczy jedynie Produktu Promocyjnego, na który Uczestnik otrzymał rabat 40%, Uczestnik nie musi zwracać pozostałych Produktów Promocyjnych.

  §4
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Udział w Akcji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
  2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Akcji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo - promocyjnych dotyczących Akcji mają charakter jedynie informacyjny.
  3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikowi w terminie 3 dni od dokonania zamówienia nie później niż 14 dni od daty zakończenia Akcji. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich wniesienia. Za termin wniesienia reklamacji uznaje się datę doręczenia reklamacji Organizatorowi. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres Uczestnika podany w reklamacji lub za pośrednictwem poczty e-mail, z którego zgłoszona została reklamacja.
  4. Reklamacje powinny być sporządzone w formie pisemnej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres, datę, dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres e-mail sklep@bizuu.pl.
  5. Organizator w ważnych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Promocji w Czasie trwania Akcji, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji. Zmiany w Regulaminie nie mogą jednak naruszać praw już nabytych przez Uczestników Akcji.
  6. Jeśli którekolwiek postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują oraz są nadal wiążące.
  7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 lipca 2023 roku.

  NEWSLETTER

  Bądź z nami na bieżąco!
  Dołącz do newslettera, aby otrzymywać aktualne informacje
  o nowościach oraz promocjach.

  Produkt niedostępny

  Wyślemy wiadomość e-mail, gdy produkt będzie ponownie dostępny.

  Dodaliśmy Twój adres e-mail do listy powiadomień o dostępności tego produktu.

  Administratorem państwa danych jest Bizuu Sp. z o.o. Sp.k., ul. Piekary 12/5, 61-823 Poznań.