REGULAMIN AKCJI „BIZUU X IRENA ERIS”

REGULAMIN AKCJI

„Bizuu x Irena Eris”

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejszy Regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa warunki akcji promocyjnej pod nazwą „Bizuu x Irena Eris” (zwanej dalej: „Akcją”) organizowanej we wszystkich sklepach stacjonarnych Organizatora.

2.Organizatorem Akcji jest Spółka BIZUU Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (61-823), ul. Piekary 12/5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 390911, posługująca się numerem NIP 7831677097, REGON 301803683 (zwana dalej: „Organizatorem” lub „BIZUU”). Organizator jest jednocześnie fundatorem świadczeń przyznanych w Akcji.

3. Celem Akcji jest promocja marki i sklepów stacjonarnych BIZUU.

§2

CZAS TRWANIA AKCJI

1. Akcja rozpoczyna się w dniu 16 czerwca 2022 roku o godz. 09:00 i trwa do 22 czerwca 2023 roku do 21.00 lub do wyczerpania zapasów produktów promocyjnych przewidzianych w Regulaminie. Czas ten (zwany dalej „Czasem trwania Akcji”), to czas w którym można otrzymać w prezencie jeden z dwóch zestawów miniatur kosmetyków Irena Eris (zwany dalej „Prezent 1”oraz „Prezent 2”), po spełnieniu warunków określonych w § 3 Regulaminu. „Prezent 1” składa się z pakietu miniatur kosmetyków marki Irena Eris: Krem INSTITUTE SOLUTIONS, Próbka kremu CIRCALOGY. „Prezent 2” składa się z pakietu miniatur kosmetyków marki Irena Eris: Krem INSTITUTE SOLUTIONS, Krem AUTHORITY, Próbka kremu INSTITUTE SOLUTIONS, Próbka kremu CIRCALOGY.

2. W przypadku wyczerpania nakładu Prezentu 1 i/lub Prezentu 2 przed godziną 21.00 dnia 22.06.2022 roku Organizator poinformuje o zakończeniu Akcji na stronie https://bizuu.com/pl/news/, obok miejsca publikacji niniejszego Regulaminu.

3. O uczestnictwie w Akcji decyduje data zakupów w dowolnym sklepie stacjonarnym Organizatora.

§3

WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI

1. Uczestnikiem Akcji może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która w Czasie trwania Akcji, w celu otrzymania „Prezentu 1” dokona jednorazowego zakupu w sklepie stacjonarnym BIZUU dowolnego produktu/produktów marki Bizuu na kwotę powyżej 600,00 złotych (słownie: sześćset złotych 99/100) i/lub osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która w Czasie trwania Akcji, w celu otrzymania „Prezentu 2” dokona jednorazowego zakupu w sklepie stacjonarnym BIZUU dowolnego produktu/produktów marki Bizuu na kwotę powyżej 1000,00 złotych (słownie: tysiąc złotych 99/100) i spełni warunki niniejszego Regulaminu (zwany dalej: „Uczestnikiem”)

2. W celu wzięcia udziału w Akcji i uzyskania prawa do otrzymania „Prezentu 1” należy w czasie jej trwania dokonać jednorazowego zakupu dowolnego produktu/produktów marki Bizuu za kwotę powyżej 600,00 złotych w dowolnym sklepie stacjonarnym Organizatora (zwanego dalej: „Zamówieniem”). W celu wzięcia udziału w Akcji i uzyskania prawa do otrzymania „Prezentu 2” należy w czasie jej trwania dokonać jednorazowego zakupu dowolnego produktu/produktów marki Bizuu za kwotę powyżej 1000,00 złotych w dowolnym sklepie stacjonarnym Organizatora (zwanego dalej: „Zamówieniem”).

3. Akcja polega na przyznaniu każdemu Uczestnikowi, który w Czasie trwania Akcji zrobi zakupy powyżej kwoty 600,00 złotych, prawa do otrzymania „Prezentu 1”. Jeśli Uczestnik w czasie trwania Akcji zrobi zakupy w jednym ze sklepów stacjonarnych Bizuu na kwotę powyżej 1000,00 złotych uzyska prawo do otrzymania „Prezentu 2”.

4. Zaistnienie przesłanek powodujących anulowanie Zamówienia powoduje brak możliwości skorzystania z Akcji.

5. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z ustawowego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Zamówienia zgodnie z odrębnymi przepisami, Uczestnik zobowiązany jest zwrócić także otrzymany Prezent w stanie niezmienionym. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z ustawowego prawa odstąpienia od części umowy sprzedaży Zamówienia, Uczestnik zobowiązany jest do zwrócenia Prezentu w stanie niezmienionym, jeśli wartość pozostałej części Zamówienia, co do której Uczestnik nie skorzystał z ustawowego prawa odstąpienia, zawiera się w kwocie 600,00 złotych dla „Prezentu 1” lub 1000,00 złotych dla „Prezentu 2”.
6. Akcja nie łączy się z innymi promocjami, kodami rabatowymi lub ulgami udzielanymi przez Organizatora.

7. Z Akcji można skorzystać jednorazowo w Czasie trwania Akcji.

8. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wymiany Prezentu na ekwiwalent pieniężny, rabat lub inne świadczenie.

9. Liczba prezentów w Akcji ograniczona jest do 420 pakietów w przypadku „Prezent 1” oraz do 80 pakietów w przypadku „Prezent 2”.

§4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Udział w Akcji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Akcji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo - promocyjnych dotyczących Akcji mają charakter jedynie informacyjny.

3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikowi w terminie 3 dni od dokonania zamówienia nie później niż 14 dni od daty zakończenia Akcji. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich wniesienia. Za termin wniesienia reklamacji uznaje się datę doręczenia reklamacji Organizatorowi. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres Uczestnika podany w reklamacji lub za pośrednictwem poczty e-mail, z którego zgłoszona została reklamacja.

4. Reklamacje powinny być sporządzone w formie pisemnej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres zamieszkania, datę sporządzenia reklamacji, dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres e-mail retail@bizuu.pl.

5. Organizator w ważnych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Promocji w Czasie trwania Akcji, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji. Zmiany w Regulaminie nie mogą jednak naruszać praw już nabytych przez Uczestników Akcji.

6. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują oraz są nadal wiążące.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.<

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 2023 roku.