Gratulacje!

Osiągnęłaś próg 699 zł, zdobądź kosmetyczkę lub torbę w specjalnej cenie.
Dodaj produkt do koszyka a rabat 90% naliczy się sam.

  REGULAMIN AKCJI „BOUTIQUE DAYS"

  §1
  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa warunki akcji promocyjnej pod nazwą „Boutique Days” (zwanej dalej: „Akcją”) organizowanej we wszystkich sklepach stacjonarnych Organizatora.
  2. Organizatorem Akcji jest Spółka BIZUU Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (61-823), ul. Piekary 12/5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 390911, posługująca się numerem NIP 7831677097, REGON 301803683 (zwana dalej: „Organizatorem” lub „BIZUU”). Organizator jest jednocześnie fundatorem świadczeń przyznanych w Akcji.
  3. Celem Akcji jest promocja marki i sklepów stacjonarnych BIZUU.

  §2
  CZAS TRWANIA AKCJI

  1. Akcja rozpoczyna się w dniu 9 kwietnia 2022 roku o godz. 09:00 i trwa do 10 kwietnia 2022 roku do godz. 21.00 lub do wyczerpania zapasów produktów promocyjnych przewidzianych w Regulaminie, w zależności która z tych okoliczności wystąpi wcześniej. Czas ten (zwany dalej „Czasem trwania Akcji”), to okres, w którym można otrzymać w prezencie upominek od marki TOUS (zwany dalej „Prezentem”), po spełnieniu warunków określonych w § 3 Regulaminu.
  2. W przypadku wyczerpania nakładu Prezentu przed godziną 21.00 dnia 10.04.2022 roku Organizator poinformuje o zakończeniu Akcji na stronie https://bizuu.com/pl/news/, obok miejsca publikacji niniejszego Regulaminu.
  3. O uczestnictwie w Akcji decyduje data zakupów w dowolnym sklepie stacjonarnym Organizatora.

  §3
  WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI

  1. Uczestnikiem Akcji może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która w Czasie trwania Akcji, dokona zakupów w sklepie stacjonarnym BIZUU dowolnego produktu/produktów marki Bizuu z I i/lub II dropu kolekcji Spring/Smmer 2022, i spełni warunki niniejszego Regulaminu (zwany dalej: „Uczestnikiem”).
  2. W celu wzięcia udziału w Akcji należy w czasie jej trwania dokonać zakupu dowolnego produktu/produktów marki Bizuu z I lub/i II dropu kolekcji Spring/Summer 2022 w dowolnym sklepie stacjonarnym Organizatora (zwanego dalej: „Zamówieniem”). Zakupów trzeba dokonać osobiście, pojawiając się w wybranym butiku stacjonarnym marki Bizuu.
  3. Akcja polega na przyznaniu każdemu Uczestnikowi, który w Czasie trwania Akcji dokona zakupu z I lub II dropu kolekcji Spring/Summer 2022 , prawa do otrzymania Prezentu.
  4. Zaistnienie przesłanek powodujących anulowanie zakupu, powoduje brak możliwości skorzystania z Akcji.
  5. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z ustawowego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Zamówienia zgodnie z odrębnymi przepisami, Uczestnik zobowiązany jest zwrócić także otrzymany Prezent w stanie niezmienionym.
  6. Z akcji wyłączone są akcesoria.
  7. Akcja nie łączy się z innymi promocjami, kodami rabatowymi lub ulgami udzielanymi przez Organizatora.
  8. Z Akcji można skorzystać jednorazowo w Czasie trwania Akcji.
  9. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wymiany Prezentu na ekwiwalent pieniężny, rabat lub inne świadczenie. 10. Liczba prezentów w Akcji ograniczona jest do 55 sztuk.

  §4
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Udział w Akcji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
  2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Akcji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo - promocyjnych dotyczących Akcji mają charakter jedynie informacyjny.
  3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikowi w terminie 3 dni od dokonania zamówienia nie później niż 14 dni od daty zakończenia Akcji. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich wniesienia. Za termin wniesienia reklamacji uznaje się datę doręczenia reklamacji Organizatorowi. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres Uczestnika podany w reklamacji lub za pośrednictwem poczty e-mail, z którego zgłoszona została reklamacja.
  4. Reklamacje powinny być sporządzone w formie pisemnej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres, datę, dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres e-mail sklep@bizuu.pl.
  5. Organizator w ważnych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Promocji w Czasie trwania Akcji, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji. Zmiany w Regulaminie nie mogą jednak naruszać praw już nabytych przez Uczestników Akcji.
  6. Jeśli którekolwiek postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują oraz są nadal wiążące.
  7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 kwietnia 2022 roku.

  NEWSLETTER

  Bądź z nami na bieżąco!
  Dołącz do newslettera, aby otrzymywać aktualne informacje
  o nowościach oraz promocjach.

  Produkt niedostępny

  Wyślemy wiadomość e-mail, gdy produkt będzie ponownie dostępny.

  Dodaliśmy Twój adres e-mail do listy powiadomień o dostępności tego produktu.

  Administratorem państwa danych jest Bizuu Sp. z o.o. Sp.k., ul. Piekary 12/5, 61-823 Poznań.