Gratulacje!

Osiągnęłaś próg 699 zł  i zdobądź kosmetyczkę w specjalnej cenie.

  Gratulacje!

  Osiągnęłaś próg 1299 zł i możesz dodać do kosmetyczki ręcznik w
  specjalnej cenie.

   Gratulacje!

   Osiągnęłaś próg 1299 zł i możesz dodać do ręcznika kosmetyczkę
   w specjalnej cenie.

    Gratulacje!

    Osiągnęłaś próg 1299 zł i zdobądź kosmetyczkę i ręcznik w specjalnej cenie.

     REGULAMIN AKCJI MER I 2024

     §1
     POSTANOWIENIA OGÓLNE

     1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa warunki akcji promocyjnej pod nazwą „Akcja promocyjna Mer 2024” (zwanej dalej: „Akcją”) organizowanej we wszystkich sklepach stacjonarnych Organizatora oraz sklepie online (www.bizuu.pl). 

     2. Organizatorem Akcji jest Spółka BIZUU Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (61-823), ul. Piekary 12/5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 390911, posługująca się numerem NIP 7831677097, REGON 301803683 (zwana dalej: „Organizatorem” lub „BIZUU”). Organizator jest jednocześnie fundatorem świadczeń przyznanych w Akcji. 

     3. Celem Akcji jest promocja marki i sklepów stacjonarnych BIZUU.  

      

     §2
     CZAS TRWANIA AKCJI

     1.Akcja rozpoczyna się 10 maja 2024 roku i trwa do wyczerpania zapasów produktów promocyjnych przewidzianych w Regulaminie. Czas ten (zwany dalej "Czasem trwania Akcji”), to czas, w którym można otrzymać kosmetyczkę OLSO, ręcznik ABRUZO, lub oba te produkty w promocyjnych cenach; kosmetyczka OLSO 9,90 zł i ręcznik ABRUZO 19,90 zł po spełnieniu warunków określonych w § 3 Regulaminu. Produkty należy dodać do koszyka zakupowego. Ilość produktów promocyjnych ograniczona.
     2. O uczestnictwie w Akcji decyduje data zakupów w dowolnym sklepie Organizatora. 

      

     §3
     WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI

     1.Uczestnikiem Akcji może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która w Czasie trwania Akcji, dokona zakupów w sklepie stacjonarnym kolekcji Mer I 2024 i spełni warunki niniejszego Regulaminu (zwany dalej: „Uczestnikiem”).  
     2. W celu wzięcia udziału w Akcji należy w czasie jej trwania dokonać zakupu produktów z kolekcji Mer I 2024 w sklepie online Organizatora (zwanego dalej: „Zamówieniem”) oraz dodać do koszyka produkty wymieniony w regulaminie.  
     3. Akcja polega na otrzymaniu kosmetyczki OLSO, ręcznika ABRUZO w cenach specjalnych. Do otrzymania kosmetyczki trzeba osiągnąć próg zakupowy 699 zł na kolekcję Mer I 2024, oraz próg zakupowy 1299 zł na kolekcję Mer I 2024 do otrzymania dwóch produktów w cenach specjalnych.  Produkty należy dodać do koszyka zakupowego. Ilość produktów promocyjnych ograniczona. 
     4. W związku z tym, że warunki Promocji obowiązują na zakup produktów z kolekcji Mer I 2024, w przypadku skorzystania przez Uczestnika z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu Promocyjnego lub Produktów Promocyjnych objętych Promocją zawartej na odległość, Uczestnik Promocji zobowiązany jest do zwrotu wszystkich nabytych w ramach Promocji Produktów Promocyjnych, tj. kosmetyczka oraz ręcznik.  
      

     §4
     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

     1. Udział w Akcji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 
     2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Akcji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo - promocyjnych dotyczących Akcji mają charakter jedynie informacyjny. 
     3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikowi w terminie 3 dni od dokonania zamówienia nie później niż 14 dni od daty zakończenia Akcji. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich wniesienia. Za termin wniesienia reklamacji uznaje się datę doręczenia reklamacji Organizatorowi. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres Uczestnika podany w reklamacji lub za pośrednictwem poczty e-mail, z którego zgłoszona została reklamacja.  
     4. Reklamacje powinny być sporządzone w formie pisemnej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres, datę, dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres e-mail sklep@bizuu.pl.  
     5. Organizator w ważnych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Promocji w Czasie trwania Akcji, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji. Zmiany w Regulaminie nie mogą jednak naruszać praw już nabytych przez Uczestników Akcji.  
     6. Jeśli którekolwiek postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują oraz są nadal wiążące.  
     7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  
     8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 maja 2024 roku.  

      

     NEWSLETTER

     Bądź z nami na bieżąco!
     Dołącz do newslettera, aby otrzymywać aktualne informacje
     o nowościach oraz promocjach.

     Produkt niedostępny

     Wyślemy wiadomość e-mail, gdy produkt będzie ponownie dostępny.

     Dodaliśmy Twój adres e-mail do listy powiadomień o dostępności tego produktu.

     Administratorem państwa danych jest Bizuu Sp. z o.o. Sp.k., ul. Piekary 12/5, 61-823 Poznań.