Gratulacje!

Osiągnęłaś próg 699 zł  i zdobądź kosmetyczkę w specjalnej cenie.

  Gratulacje!

  Osiągnęłaś próg 1299 zł i możesz dodać do kosmetyczki ręcznik w
  specjalnej cenie.

   Gratulacje!

   Osiągnęłaś próg 1299 zł i możesz dodać do ręcznika kosmetyczkę
   w specjalnej cenie.

    Gratulacje!

    Osiągnęłaś próg 1299 zł i zdobądź kosmetyczkę i ręcznik w specjalnej cenie.

     REGULAMIN AKCJI „RABAT DLA KLIENTA BIZUU”

     §1
     POSTANOWIENIA OGÓLNE

     1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa warunki akcji promocyjnej pod nazwą „RABAT DLA KLIENTA BIZUU” (zwanej dalej: „Akcją”) organizowanej we wszystkich sklepach stacjonarnych Organizatora.
     2. Organizatorem Akcji jest Spółka BIZUU Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (61-823), ul. Piekary 12/5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 390911, posługująca się numerem NIP 7831677097, REGON 301803683 (zwana dalej: „Organizatorem” lub „BIZUU”). Organizator jest jednocześnie fundatorem świadczeń przyznanych w Akcji.
     3. Celem Akcji jest promocja marki i sklepów stacjonarnych BIZUU.

     §2
     CZAS TRWANIA AKCJI

     1. Akcja rozpoczyna się w dniach:

     • Butiki stacjonarne: 09 lipca 2022 roku o godz. 09:00 i trwa do 31 lipca 2022 roku do 24.00 lub do wyczerpania zapasów produktów promocyjnych przewidzianych w Regulaminie. Czas ten (zwany dalej "Czasem trwania Akcji”), to czas w którym można otrzymać bon na kolejne zakupy w sklepach stacjonarnych marki po spełnieniu warunków określonych w § 3 Regulaminu.

     • Sklep online: 11 lipca 2022 roku o godz. 8:00 i trwa do 31 lipca 2022 roku do 24.00 lub do wyczerpania zapasów produktów promocyjnych przewidzianych w Regulaminie. Czas ten (zwany dalej „Czasem trwania Akcji”), to czas w którym można otrzymać kod rabatowy na kolejne zakupy w sklepie online marki po spełnieniu warunków określonych w § 3 Regulaminu.
     2. W przypadku wyczerpania nakładu bonów przed godziną 24:00 dnia 31.07.2022 roku Organizator poinformuje o zakończeniu Akcji na stronie https://bizuu.com/pl/news/, obok miejsca publikacji niniejszego Regulaminu.
     3. O uczestnictwie w Akcji decyduje data zakupów w dowolnym sklepie stacjonarnym Organizatora.

      

     §3
     WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI

     Butiki stacjonarne:

     1.Uczestnikiem Akcji może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która w Czasie trwania Akcji, dokona zakupów w sklepie stacjonarnym BIZUU dowolnego produktu/produktów marki Bizuu i spełni warunki niniejszego Regulaminu (zwany dalej: „Uczestnikiem”).
     2. W celu wzięcia udziału w Akcji należy w czasie jej trwania dokonać zakupu dowolnego produktu/produktów marki Bizuu w dowolnym sklepie stacjonarnym lub sklepie online Organizatora (zwanego dalej: „Zamówieniem”),
     3. Akcja polega na przyznaniu każdemu Uczestnikowi, który w Czasie trwania Akcji zrobi zakupy, prawa do otrzymania Bonu.
     4. Bon umożliwia dokonania kolejnych zakupów z rabatem do -15%.
     5. Uczestnik, który jest zarejestrowany w sklepie online emailem (posiada aktywne konto w systemie) otrzyma rabat 15% na kolejne zakupy.
     6. Uczestnik który nie jest zarejestrowany w sklepie online emailem (nie posiada aktywnego konta w systemie) otrzyma rabat  5% na kolejne zakupy.
     7. Zaistnienie przesłanek powodujących anulowanie Zamówienia powoduje brak możliwości skorzystania z Akcji.
     8. Akcja łączy się z innymi promocjami, kodami rabatowymi lub ulgami udzielanymi przez Organizatora.
     9. Z Akcji można skorzystać jednorazowo w Czasie trwania Akcji.
     10. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wymiany Bonu na ekwiwalent pieniężny lub inne świadczenie.
     11. Liczba Bonów w Akcji ograniczona jest do 900 sztuk.
     12. Bony otrzymane w butikach stacjonarnych można wykorzystać tylko w butikach stacjonarnych marki.

     Sklep Online:
     1.Uczestnikiem Akcji może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która w Czasie trwania Akcji, dokona zakupów w sklepie stacjonarnym BIZUU dowolnego produktu/produktów marki Bizuu i spełni warunki niniejszego Regulaminu (zwany dalej: „Uczestnikiem” ).
     2. W celu wzięcia udziału w Akcji należy w czasie jej trwania dokonać zakupu dowolnego produktu/produktów marki Bizuu w sklepie online Organizatora (zwanego dalej: „Zamówieniem” ). "Uczestnik" musi posiadać zgodę na otrzymywanie treści marketingowych od Organizatora.
     3. Akcja polega na przyznaniu każdemu Uczestnikowi, który w Czasie trwania Akcji zrobi zakupy, prawa do otrzymania Kodu rabatowego.
     4. Kod rabatowy umożliwia dokonania kolejnych zakupów z rabatem do 15%.
     5. Uczestnik, który jest zarejestrowany w sklepie online emailem (posiada aktywne konto w systemie) oraz wyraził zgodę na otrzymywanie treści marketingowych otrzyma rabat 15% na kolejne zakupy.
     6. Uczestnik który nie jest zarejestrowany w sklepie online emailem (nie posiada aktywnego konta w systemie) ale wyraził zgodę na otrzymanie treści marketingowych otrzyma rabat  5% na kolejne zakupy.
     7. Kod rabatowy zostanie przesłany, po jednej godzinie od momentu dokonania zakupu na wskazany adres email "Uczestnika".
     8. Zaistnienie przesłanek powodujących anulowanie Zamówienia powoduje brak możliwości skorzystania z Akcji.

     9. Akcja łączy się z innymi promocjami lub ulgami udzielanymi przez Organizatora.
     10. Z Akcji można skorzystać jednorazowo w Czasie trwania Akcji.
     11. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wymiany Kodu rabatowego na ekwiwalent pieniężny lub inne świadczenie.
     12. Kod rabatowy otrzymane w sklepie online można wykorzystać tylko w sklepie online.

     §4
     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

     1. Udział w Akcji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
     2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Akcji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo - promocyjnych dotyczących Akcji mają charakter jedynie informacyjny.
     3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikowi w terminie 3 dni od dokonania zamówienia nie później niż 14 dni od daty zakończenia Akcji. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich wniesienia. Za termin wniesienia reklamacji uznaje się datę doręczenia reklamacji Organizatorowi. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres Uczestnika podany w reklamacji lub za pośrednictwem poczty e-mail, z którego zgłoszona została reklamacja.
     4. Reklamacje powinny być sporządzone w formie pisemnej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres, datę, dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres e-mail sklep@bizuu.pl.
     5. Organizator w ważnych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Promocji w Czasie trwania Akcji, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji. Zmiany w Regulaminie nie mogą jednak naruszać praw już nabytych przez Uczestników Akcji.
     6. Jeśli którekolwiek postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują oraz są nadal wiążące.
     7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
     8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04 lipca 2022 roku.

      

     NEWSLETTER

     Bądź z nami na bieżąco!
     Dołącz do newslettera, aby otrzymywać aktualne informacje
     o nowościach oraz promocjach.

     Produkt niedostępny

     Wyślemy wiadomość e-mail, gdy produkt będzie ponownie dostępny.

     Dodaliśmy Twój adres e-mail do listy powiadomień o dostępności tego produktu.

     Administratorem państwa danych jest Bizuu Sp. z o.o. Sp.k., ul. Piekary 12/5, 61-823 Poznań.