REGULAMIN AKCJI RABAT Z KURTKĄ TOKYO

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa warunki akcji promocyjnej pod nazwą „Akcja Rabat z Kurtką TOKYO” (zwanej dalej: „Akcją”) organizowanej we wszystkich sklepach stacjonarnych Organizatora oraz sklepie online (www.bizuu.pl).
2. Organizatorem Akcji jest Spółka BIZUU Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (61-823), ul. Piekary 12/5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 390911, posługująca się numerem NIP 7831677097, REGON 301803683 (zwana dalej: „Organizatorem” lub „BIZUU”). Organizator jest jednocześnie fundatorem świadczeń przyznanych w Akcji.
3. Celem Akcji jest promocja marki i sklepów stacjonarnych BIZUU.

§2
CZAS TRWANIA AKCJI

1. Akcja rozpoczyna się 24 stycznia 2024 roku i trwa do 24 stycznia 2024 roku do 24.00 lub do wyczerpania zapasów produktów promocyjnych przewidzianych w Regulaminie. Czas ten (zwany dalej "Czasem trwania Akcji”), to czas w którym można otrzymać czapki, okulary lub buty ESPEN  z rabatem 50% przy zakupie kurtki TOKYO,  po spełnieniu warunków określonych w § 3 Regulaminu.
2. O uczestnictwie w Akcji decyduje data zakupów w dowolnym sklepie Organizatora.

§3
WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI

1.Uczestnikiem Akcji może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która w Czasie trwania Akcji, dokona zakupów w sklepie stacjonarnym BIZUU kurtki TOKYO marki Bizuu i spełni warunki niniejszego Regulaminu (zwany dalej: „Uczestnikiem” ).
2. W celu wzięcia udziału w Akcji należy w czasie jej trwania dokonać zakupu kurtki TOKYO marki Bizuu w sklepie online Organizatora (zwanego dalej: „Zamówieniem” ), dodać do koszyka jeden z produktów wymieniony w regulaminie oraz przy realizacji zamówienia wprowadzić kod: TOKYO1, TOKYO2, TOKYO3.
3. Akcja polega na  otrzymaniu rabatu 50% na okulary, czapki lub buty ESPEN  produkt marki BIZUU.
4. W Akcji biorą udział czapki, okulary i buty ESPEN marki Bizuu.
5. W związku z tym, że warunki Promocji obowiązują na zakup konkretnego Produktu, w przypadku skorzystania przez Uczestnika z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu Promocyjnego lub Produktów Promocyjnych objętych Promocją zawartej na odległość, Uczestnik Promocji zobowiązany jest do zwrotu wszystkich nabytych w ramach Promocji Produktów Promocyjnych. 

§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Udział w Akcji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Akcji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo - promocyjnych dotyczących Akcji mają charakter jedynie informacyjny.
3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikowi w terminie 3 dni od dokonania zamówienia nie później niż 14 dni od daty zakończenia Akcji. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich wniesienia. Za termin wniesienia reklamacji uznaje się datę doręczenia reklamacji Organizatorowi. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres Uczestnika podany w reklamacji lub za pośrednictwem poczty e-mail, z którego zgłoszona została reklamacja.
4. Reklamacje powinny być sporządzone w formie pisemnej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres, datę, dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres e-mail sklep@bizuu.pl.
5. Organizator w ważnych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Promocji w Czasie trwania Akcji, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji. Zmiany w Regulaminie nie mogą jednak naruszać praw już nabytych przez Uczestników Akcji.
6. Jeśli którekolwiek postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują oraz są nadal wiążące.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 stycznia 2024 roku.