REGULAMIN AKCJI „TAKE A LOOK AT…”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa warunki akcji promocyjnej pod nazwą „Take a look at…” (zwanej dalej: „Akcją”) organizowanej w sklepie online Organizatora.
2. Organizatorem Akcji jest Spółka BIZUU Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (61-823), ul. Piekary 12/5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 390911, posługująca się numerem NIP 7831677097, REGON 301803683 (zwana dalej: „Organizatorem” lub „BIZUU”). Organizator jest jednocześnie fundatorem świadczeń przyznanych w Akcji.
3. Celem Akcji jest promocja marki i sklepu online BIZUU.

§2
CZAS TRWANIA AKCJI

1. Akcja rozpoczyna się w dniu 25 stycznia 2022 roku o godz. 12:00 i trwa do 31 stycznia 2022 roku do godziny 23.59 lub do wyczerpania zapasów produktów promocyjnych przewidzianych w Regulaminie. Czas ten (zwany dalej „Czasem trwania Akcji”), to czas w którym można otrzymać w prezencie kod rabatowy
na zakupy w sklepie internetowym https://pl.oiolab.co/ o wartości 100 zł, możliwy
do wykorzystania do dnia 28.02.2022r. (zwany dalej „Prezentem”), po spełnieniu warunków określonych w § 3 Regulaminu.
2. W przypadku wyczerpania nakładu Prezentu przed godziną 12.00 dnia 31.01.2022 roku Organizator poinformuje o zakończeniu Akcji na instastories
na profilu https://www.instagram.com/bizuufashion/?hl=en
3. O uczestnictwie w Akcji decyduje data zakupów w sklepie online Organizatora i spełnienie wszystkich określonych w Regulaminie warunków.

§3
WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI

1. Uczestnikiem Akcji może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która w Czasie trwania Akcji, dokona zakupów w sklepie online BIZUU dowolnego produktu/produktów marki Bizuu z kolekcji Spring / Summer 2022 na dowolną kwotę i spełni warunki niniejszego Regulaminu (zwany dalej: „Uczestnikiem”).
2. W celu wzięcia udziału w Akcji należy w czasie jej trwania dokonać zakupu dowolnego produktu/produktów marki Bizuu z kolekcji Spring / Summer 2022
na dowolną kwotę w sklepie online Organizatora (zwanego dalej: „Zamówieniem”) i spełnić warunki opisane w punkcie 3. § 3 Regulaminu.
3. Akcja polega na przyznaniu trzem pierwszym Uczestnikom, którzy w Czasie trwania Akcji zrobią zakupy na dowolną kwotę dowolnego produktu/produktów marki Bizuu z kolekcji Spring / Summer 2022, a w komentarzu do zamówienia wpiszą hasło: TAKE A LOOK, prawa do otrzymania Prezentu.
4. Z akcji wyłączone są akcesoria.
5. O przyznaniu Prezentu Uczestnik zostanie poinformowany w wiadomości
e-mail. Prezent również zostanie przekazany Uczestnikowi drogą mailową.
6. Zaistnienie przesłanek powodujących anulowanie Zamówienia powoduje brak możliwości skorzystania z Akcji.
7. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z ustawowego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Zamówienia zgodnie z odrębnymi przepisami, Uczestnik zobowiązany jest zwrócić także otrzymany Prezent w stanie niezmienionym.
8. Z Akcji można skorzystać jednorazowo w Czasie trwania Akcji.
9. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wymiany Prezentu na ekwiwalent pieniężny, rabat lub inne świadczenie.
10. Liczba prezentów w Akcji ograniczona jest do 3 sztuk.

§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Udział w Akcji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Akcji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo - promocyjnych dotyczących Akcji mają charakter jedynie informacyjny.
3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikowi w terminie 3 dni od dokonania zamówienia nie później niż 14 dni od daty zakończenia Akcji. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich wniesienia. Za termin wniesienia reklamacji uznaje się datę doręczenia reklamacji Organizatorowi. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres Uczestnika podany w reklamacji lub za pośrednictwem poczty e-mail, z którego zgłoszona została reklamacja.
4. Reklamacje powinny być sporządzone w formie pisemnej oraz zawierać imię
i nazwisko Uczestnika, jego adres, datę, dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres e-mail sklep@bizuu.pl.
5. Organizator w ważnych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Promocji w Czasie trwania Akcji, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji. Zmiany w Regulaminie nie mogą jednak naruszać praw już nabytych przez Uczestników Akcji.
6. Jeśli którekolwiek postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne
z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne
z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte,
a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują oraz są nadal wiążące.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 stycznia 2022 roku.