REGULAMIN AKCJI „ZAKUPY Z KOLEŻANKĄ”

REGULAMIN AKCJI „ZAKUPY Z KOLEŻANKĄ”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa warunki akcji promocyjnej pod nazwą „ZAKUPY Z KOLEŻANKĄ” (zwanej dalej: „Akcją”) organizowanej we wszystkich sklepach stacjonarnych Organizatora.
2. Organizatorem Akcji jest Spółka BIZUU Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (61-823), ul. Piekary 12/5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 390911, posługująca się numerem NIP 7831677097, REGON 301803683 (zwana dalej: „Organizatorem” lub „BIZUU”). Organizator jest jednocześnie fundatorem świadczeń przyznanych w Akcji.
3. Celem Akcji jest promocja marki, sklepów stacjonarnych BIZUU.

§2
CZAS TRWANIA AKCJI

1. Akcja rozpoczyna się w dniu 25 października 2022 roku o godz. 09:00 i trwa do 29 października 2022 roku do 21.00 lub do wyczerpania zapasów produktów promocyjnych przewidzianych w Regulaminie. Czas ten (zwany dalej „Czasem trwania Akcji”), to czas w którym można otrzymać rabat na zakupy w sklepach stacjonarnych marki po spełnieniu warunków określonych w § 3 Regulaminu.
2. W przypadku wyczerpania nakładu towaru przed godziną 21:00 dnia 29.10.2022 roku Organizator poinformuje o zakończeniu Akcji na stronie https://bizuu.com/pl/news/, obok miejsca publikacji niniejszego Regulaminu.
3. O uczestnictwie w Akcji decyduje data zakupów w dowolnym sklepie stacjonarnym Organizatora.

§3
WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI

1. Uczestnikiem Akcji może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która w Czasie trwania Akcji, dokona zakupów w sklepie stacjonarnym BIZUU dowolnego produktu/produktów marki Bizuu z kolekcji APRES-MIDI FALL 2022 i spełni warunki niniejszego Regulaminu (zwany dalej: „Uczestnikiem”).
2. W celu wzięcia udziału w Akcji należy w czasie jej trwania przyprowadzić do butiku stacjonarnego koleżankę i wspólnie z nią dokonać zakupu dowolnego produktu/produktów marki Bizuu z kolekcji APRES-MIDI FALL 2022 w dowolnym sklepie stacjonarnym Organizatora (zwanego dalej: „Zamówieniem”).
3. Akcja polega na przyznaniu każdemu Uczestnikowi jednorazowego rabatu na kolekcję APRES-MIDI FALL 2022, który w Czasie trwania Akcji zrobi zakupy.
4. Uczestnik, który jest zarejestrowany w sklepie online emailem (posiada aktywne konto w systemie oraz jest zapisany do otrzymywania newslettera) otrzyma jednorazowy rabat -20% na zakup kolekcji APRES-MIDI FALL 2022.
5. Uczestnik który nie jest zarejestrowany w sklepie online emailem (nie posiada aktywnego konta w systemie oraz nie jest zapisany do otrzymywania newslettera) otrzyma jednorazowy rabat -10% na zakup kolekcji APRES-MIDI FALL 2022.
6. Zaistnienie przesłanek powodujących anulowanie Zamówienia powoduje brak możliwości skorzystania z Akcji.
7. Akcja nie łączy się z innymi promocjami, kodami rabatowymi lub ulgami udzielanymi przez Organizatora.
8. Z Akcji można skorzystać jednorazowo w Czasie trwania Akcji.
9. Z Akcji nie można skorzystać na odległość – zakupy tylko w butiku stacjonarnym, na miejscu.
10. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wymiany rabatu na ekwiwalent pieniężny lub inne świadczenie.
11. Z Akcji można skorzystać tylko w butikach stacjonarnych marki, nie obowiązuje online.
12. Aby otrzymać rabat, zakupu muszą dokonać minimum 2 osoby.

§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Udział w Akcji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Akcji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo - promocyjnych dotyczących Akcji mają charakter jedynie informacyjny.
3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikowi w terminie 3 dni od dokonania zamówienia nie później niż 14 dni od daty zakończenia Akcji. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich wniesienia. Za termin wniesienia reklamacji uznaje się datę doręczenia reklamacji Organizatorowi. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres Uczestnika podany w reklamacji lub za pośrednictwem poczty e-mail, z którego zgłoszona została reklamacja.
4. Reklamacje powinny być sporządzone w formie pisemnej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres, datę, dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres e-mail sklep@bizuu.pl.
5. Organizator w ważnych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Promocji w Czasie trwania Akcji, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji. Zmiany w Regulaminie nie mogą jednak naruszać praw już nabytych przez Uczestników Akcji.
6. Jeśli którekolwiek postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują oraz są nadal wiążące.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 października 2022 roku.