Gratulacje!

Osiągnęłaś próg 699 zł, zdobądź kosmetyczkę w specjalnej cenie.
Dodaj produkt do koszyka a rabat 90% naliczy się sam.

  Regulamin Karty podarunkowej BIZUU

  Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa ogólne zasady nabywania i użytkowania Karty podarunkowej.

  I. Definicje


  1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

  • Karta podarunkowa
  – papierowy bon towarowy wydany na okaziciela, upoważniający do jednokrotnego dokonywania zakupów w Salonach stacjonarnych BIZUU w zakresie ustalonego limitu kwotowego.

  • Wydawca - Spółka BIZUU Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (61-823), ul. Piekary 12/5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 390911, posługująca się numerem NIP 7831677097, REGON 301803683

  • Użytkownik - każdorazowy posiadacz i okaziciel Karty podarunkowej.

  • Salony stacjonarne BIZUU - salony sprzedaży stacjonarnej, których lista widnieje na stronie www.bizuu.pl .

  • Towary - produkty oferowane do sprzedaży w Salonach stacjonarnych BIZUU.

  • Transakcja - operacja dokonana przy użyciu Karty podarunkowej, polegająca na wymianie całości kwoty dostępnej na Karcie podarunkowej, na Towary oferowane przez Wydawcę.

  II. Nabycie i wydanie Karty podarunkowej

  1. Karta podarunkowa może zostać nabyta w Salonach stacjonarnych BIZUU.

  2. Użytkownik ma możliwość zakupu Karty podarunkowej na wybraną kwotę.

  3. Karta podarunkowa wydawana jest Użytkownikowi na papierowym bonie. Użytkownik nie ma możliwości żądania zwiększenia wartości Karty podarunkowej na bonie, który został już wydany ponad początkowo opłaconą i niewykorzystaną wartość.

  4. Zapłata za Kartę podarunkową może nastąpić tylko za pomocą gotówki. Płatność za Kartę podarunkową nie może być dokonana przy użyciu innej Karty podarunkowej.

  5. Użytkownik kupując Kartę podarunkową nie dostaje paragonu. Dostaje dokument KP – kasa przyjęła.

  6. Przy zakupie Karty podarunkowej nie są uwzględniane żadne rabaty, a w tym takie, które mogłyby przysługiwać Użytkownikowi zgodnie z aktualną polityką rabatową Wydawcy, a w szczególności z tytułu programu lojalnościowego.

  7. Karta podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą.

  8. Karta podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części, a opłacona wartość Karty podarunkowej nie podlegają oprocentowaniu.

  9. Poza przypadkami określonymi przepisami prawa, Karta podarunkowa zakupiona w Salonach stacjonarnych BIZUU nie podlega zwrotom.

  10. Nabywca Karty podarunkowej zakupionej w Sklepie stacjonarnym BIZUU nie ma prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Karty podarunkowej.

  11. Wydawca nie wydaje duplikatów Karty podarunkowej.

  12. Karta podarunkowa zawiera: Numer seryjny; Kwotę do wykorzystania; Datę ważności – do kiedy Karta podarunkowa jest ważna

  III. Użytkowanie Karty podarunkowej

  1. Karta podarunkowa daje możliwość jednokrotnego dokonania zakupu Towarów w Salonach stacjonarnych BIZUU w zakresie ustalonego limitu kwotowego.

  2. Użytkownik może korzystać z Karty podarunkowej natychmiast, od momentu jej zakupu, ale nie później niż 12 miesięcy od jej zakupu.

  3. Termin ważności Karty podarunkowej wynosi 12 miesięcy od daty jej nabycia od Wydawcy.

  4. Wydawca uwzględni, przy realizacji Karty Podarunkowej rabaty, które przysługują Użytkownikowi zgodnie z aktualną polityką rabatową Wydawcy, przy czym rabaty przysługujące osobie realizującej Kartę podarunkową nie sumują się.

  5. W zakresie zgodnym z przepisami nie są uwzględniane, przy realizacji Karty podarunkowej inne bony rabatowe, kupony rabatowe, czy znaki legitymacyjne, których regulaminy wykluczają realizację wspólnie z Kartą podarunkową.

  6. Przy realizacji Karty podarunkowej, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość otrzymywanego Towaru jest niższa niż aktualna wartość Karty podarunkowej. Pozostała, niewykorzystana wartość Karty podarunkowej przepada.

  7. W przypadku gdy cena zakupionego przez Użytkownika Towaru jest wyższa niż kwota środków pieniężnych na Karcie podarunkowej Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką lub kartą płatniczą/kredytową.

  8. Wydawca ma prawo odmówić realizacji płatności Kartą podarunkową w przypadku upływu terminu ważności Karty podarunkowej.

  9. Karta podarunkowa jest kartą na okaziciela i może być przekazana drugiej osobie, która od chwili jej przekazania staje się jej Użytkownikiem.

  10. Karta podarunkowa po upływie terminu jej ważności, przestaje być ważna i nie uprawnia do dokonywania dalszych zakupów. W przypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty podarunkowej pozostaną na niej niewykorzystane kwoty, to kwoty te nie podlegają zwrotowi i nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń Użytkownika.

  11. Użytkownik jest odpowiedzialny za poprawne użycie i bezpieczeństwo Karty podarunkowej. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty podarunkowe, które zostały utracone, uszkodzone lub zniszczone z przyczyn innych niż leżące po stronie Wydawcy. W przypadku utraty (w tym również kradzieży), uszkodzenia lub zniszczenia Karty podarunkowej, o których mowa powyżej Karta podarunkowa nie podlega odtworzeniu.

  IV. Zwrot Towarów zakupionych za pomocą Karty podarunkowej

  1. W przypadku wydania decyzji reklamacyjnej o uznaniu zwrotu Towaru, zakupionego za pomocą Karty podarunkowej, Użytkownik w zamian otrzyma naprawiony bądź nowy towar, a w przypadkach gdy nie jest to możliwe zwrot gotówki przelewem na wskazany rachunek bankowy.

  2. Użytkownik nie może zwrócić Towaru który został zakupiony za pośrednictwem Karty podarunkowej.

  VI. Postanowienia końcowe

  1. Nabycie i/lub użycie Karty wymagają uprzedniej akceptacji Zasad i Warunków, które są udostępniane do wiadomości Klientów przy zakupie Karty oraz są dostępne w sklepach stacjonarnych BIZUU i na stronie internetowej www.bizuu.pl .

  2. Karty pozyskane z jakiegokolwiek nielegalnego źródła lub w nielegalny sposób są nieważne i nie uprawniają do zakupu produktów, a jakakolwiek kwota z takiej Karty nie jest należna jej posiadaczowi. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń co do uzyskania Karty zgodnie z prawem, BIZUU ma prawo do weryfikacji powyższego w możliwym zakresie i poinformowania Klienta o wyniku takiej weryfikacji.

  3. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Wydawca poinformuje o tym Uczestników na stronach Sklepu Internetowego BIZUU. Regulamin wchodzi w życie od dnia wskazanego w jego zmianie, nie krótszym niż 7 dni od dnia jego ogłoszenia przez Wydawcę, z tym zastrzeżeniem, że zmiany o charakterze technicznym i informacyjnym bądź takie, które nie wpływają na pogorszenie sytuacji Uczestników mogą nastąpić w terminie krótszym.

  4. W zakresie spraw związanych ze Sklepem internetowym BIZUU, nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się Regulamin Sklepu Internetowego BIZUU.pl, którego każdorazowo aktualna treść dostępna jest na stronach internetowych w domenie www.bizuu.pl

  5. W razie niezgodności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.

  NEWSLETTER

  Bądź z nami na bieżąco!
  Dołącz do newslettera, aby otrzymywać aktualne informacje
  o nowościach oraz promocjach.

  Produkt niedostępny

  Wyślemy wiadomość e-mail, gdy produkt będzie ponownie dostępny.

  Dodaliśmy Twój adres e-mail do listy powiadomień o dostępności tego produktu.

  Administratorem państwa danych jest Bizuu Sp. z o.o. Sp.k., ul. Piekary 12/5, 61-823 Poznań.