Gratulacje!

Osiągnęłaś próg 699 zł, zdobądź kosmetyczkę lub torbę w specjalnej cenie.
Dodaj produkt do koszyka a rabat 90% naliczy się sam.

  REGULAMIN KONKURSU – „Moda i Design”

  §1
  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Moda i Design (dalej: „Konkurs”)
  2. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu, zasady przyznawania nagród, zasady ogłaszania wyników Konkursu, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, a także sposób składania reklamacji związanych z Konkursem.
  3. Organizatorem Konkursu jest BIZUU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, 61 – 823 Poznań, przy ul. Piekary 12/5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390911, o numerze NIP 783 – 167 – 70 –97, REGON 301803683 (dalej: <strong>„Organizator”</strong>). Organizator jest jednocześnie jednym z fundatorów nagród przyznanych w Konkursie.
  4. Treść Konkursu zostanie opublikowana na portalu Instagram, natomiast treść Regulaminu Konkursu na stronie www.bizuu.pl pod adresem w formie, która umożliwi jego pobranie, przechowywanie i odtwarzanie w normalnym toku czynności.
  5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, administrowany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Instagram®. Serwis Instagram® nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs, ani też za ufundowanie i wręczanie nagród przyznanych na warunkach określonych Regulaminem. Wszelkie pytania, komentarze i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Instagram®. Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności nie wpływa na odpowiedzialność Organizatora wobec uczestnika Konkursu w związku z jego udziałem w Konkursie.
  6. Celem Konkursu jest promocja produktów BIZUU oraz produktów Partnerów, którzy przekazują do konkursu nagrody pod marką BIZUU, należącą do Organizatora.
  7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540, z późn. zm.).
  9. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i oznacza akceptację postanowień Regulaminu w całości.
  10. Warunki przetwarzania danych osobowych w ramach Konkursu oraz katalog uprawnień Uczestników związanych z przetwarzaniem danych osobowych został opisany w § 8 Regulaminu.

  § 2
  MIEJSCE I CZAS TRWANIA KONKURSU

  1. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem
  Serwisu Instagram® na profilu @bizuufashion pod adresem https://www.instagram.com/bizuufashion/?hl=en (dalej „Profil”).
  2. Konkurs trwa od dnia 05/02/2022 od godziny 10:00 do dnia 08/02/2022 do godziny 23:59.

  § 3
  UCZESTNICY KONKURSU

  1. Uczestnikiem konkursu, może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca miejsce zamieszkania/adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej:„Uczestnik”). Uczestnik nie może być w żaden sposób osobowo, kapitałowo lub organizacyjnie powiązany z Organizatorem.
  2. Celem skutecznego zgłoszenia swojego udziału w Konkursie Uczestnik powinien:
  a) posiadać swoje konto w Serwisie Instagram®, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem Serwisu Instagram® - (dalej: „Profil”), które jest dostępne publicznie,
  b) zapoznać się z Regulaminem Konkursu i zaakceptować jego postanowienia,
  c) wykonać Zadanie Konkursowe opisane w § 4 ust. 1 Regulaminu, i przesłać niniejsze zadanie w trakcie trwania Konkursu w sposób wskazany w § 4 ust. 1 poniżej.
  3. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania Nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

  § 4
  ZASADY KONKURSU

  1. W celu wzięcia udziału w konkursie należy wykonać zadanie konkursowe, które zostanie opublikowane w poście konkursowym zamieszczonym na portalu Instagram® na profilu @bizuufashion. W dniach 05.02 – 08.12 2022 r. w postaci:

  Każdy moment jest dobry, by podarować prezent swojej przyjaciółce! Razem z @fabrykaform przygotowaliśmy dla Was konkurs

  Co trzeba zrobić, żeby wygrać?

  ✨ Odpowiedzieć na pytanie konkursowe: Co i dlaczego wybrałabyś na prezent dla swojej przyjaciółki z kolekcji Bizuu Spring/Summer 2022 i Fabryka Form?

  ✨ Zaobserwować profile @fabrykaform i @bizuufashion na Instagramie

  ✨ Oznaczyć swoją przyjaciółkę i zaprosić ją do zabawy!

  Do wygrania sweter Mafra z kolekcji SS’22 oraz voucher na zakupy o wartości 400 zł do @fabrykaform Konkurs trwa do 8.02 do godz. 23.59 na profilach @bizuufashion i @fabrykaform.

  Wyniki ogłosimy 10.02.2022 Regulamin znajdziesz na: www.bizuu.pl

  2. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie, jednakże wygrać nagrodę może tylko jeden raz.
  3. Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik musi spełnić warunki określone w zadaniu konkursowym i obserwować profile na Instagramie @bizuufashion oraz @fabrykaform.
  4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
  5. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie Zadania Konkursowe:
  a) związane z tematyką Konkursu,
  b) będące komentarzem zamieszczonym pod konkursowym postem, związanym z realizacją zadania konkursowego, który to zostanie opublikowany na profilu Organizatora w Serwisie Instagram®
  c) praca powinna zawierać odpowiedź na zadanie konkursowe,
  d) do których Uczestnik posiada wyłączne prawa autorskie, będące wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,
  e) które zostały dodane w trakcie trwania Konkursu,
  f) nie naruszające praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych osób trzecich,
  g) niezawierające znaków towarowych, przekazów reklamowych i promocyjnych podmiotów trzecich innych niż Organizator i Fundator, w szczególności podmiotów konkurencyjnych (kategoria: odzież, biżuteria, kosmetyki),
  h) spełniające wymogi wskazane w niniejszym Regulaminie.
  6. Niedopuszczalne jest w ramach Konkursu oraz w ramach korzystania z Serwisu Instagram®, dostarczanie treści, w tym Zadań Konkursowych, o charakterze bezprawnym, naruszającym prawo lub dobre obyczaje, w szczególności:
  a) zawierających treści wulgarne lub obsceniczne;
  b) nawołujące do nienawiści – w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, pochodzenie etniczne, przynależność państwową, orientację seksualną;
  c) obrażające uczucia religijne lub bezwyznaniowość;
  d) propagujące ideologię narodowego socjalizmu, faszyzmu, komunizmu lub inną ideologię totalitarną;
  e) godzących w dobra osobiste Organizatora lub jakichkolwiek innych osób trzecich;
  f) naruszające jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej oraz prawa związane z ochroną wizerunku;
  g) promujące, zachęcające lub instruujące w zakresie działań przestępczych;
  h) spreparowane w sposób mogący stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego Organizatora/ów;
  i) promujące produkty lub usługi inne, niż oferowane przez Organizatora/ów;
  j) zawierające antyreklamę Organizatora/ów.
  7. Z udziału w Konkursie wykluczeniu podlegają Uczestnicy, których Zadanie Konkursowe będzie naruszało zasady określone w ust. 5 powyżej. Takim Uczestnikom nie będą przysługiwać żadne prawa i roszczenia związane z udziałem w Konkursie. Zadanie Konkursowe, o którym mowa w zdaniu pierwszym może zostać usunięte przez Organizatora.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku zaistnienia podejrzenia, że działanie Uczestnika jest sprzeczne z prawem, celem Konkursu lub narusza interes Organizatora lub Fundatorów.
  8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników warunków i zasad określonych w Regulaminie. Uczestnik ponosi odpowiedzialność względem Organizatora, za wszelkie szkody wyrządzone swoim działaniem sprzecznym z Regulaminem.

  § 5
  WYBÓR ZWYCIĘZCY

  1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział a także wyboru Zwycięzcy, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.
  2. Spośród przesłanych w trakcie trwania Konkursu Zadań Konkursowych, spełniających warunki określone w Regulaminie, Komisja wybierze jedną z nich, któremu zostaną przyznane nagrody konkursowe, o których mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu, wyłaniając tym samym zwycięskiego Uczestnika (dalej: „Zwycięzca”).
  3. Komisja Konkursowa dokona oceny Zadań Konkursowych, uwzględniając w szczególności ich oryginalność, pomysłowość, oraz kreatywność. Ocena Zadań Konkursowych oraz wybór zwycięzcy należą do subiektywnej decyzji Komisji
  Konkursowej.
  4. Jeżeli po wyborze Zwycięzcy okaże się, że nie spełniał on kryteriów do udziału w Konkursie lub odbioru nagrody, Organizator może (ale nie jest zobowiązany) przyznać przypadającą mu nagrodę innemu Uczestnikowi. W przypadku podjęcia decyzji o przyznaniu Nagrody innemu Uczestnikowi, Organizator zwoła ponownie Komisję Konkursową, która wyłoni kolejne najlepiej wykonane Zadanie Konkursowe, spośród wszystkich przesłanych Zadań Konkursowych.
  5. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie Organizatorowi wiadomości mailowej na adres mailowy: j.stychno@bizuu.pl ze stosowną informacją. Nie dotyczy to zwycięskich Uczestników, którzy odebrali Nagrodę. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie Organizator niezwłocznie usunie dane osobowe osoby rezygnującej z uczestnictwa w Konkursie udostępnione wyłącznie dla celów Konkursu, jak również wszelkie zgłoszenia konkursowe zgłoszone przez takiego Uczestnika.

  § 6
  NAGRODA I JEJ WYDANIE

  1. Nagrodami w Konkursie są:
  1 ZESTAW:
  Sweter Mafra
  Kod rabatowy o wartości 400 zł na zakupy w sklepie online www.fabrykaform.pl
  2. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową oraz rezygnacja z części Nagrody, gdyż jest to równoznaczne z rezygnacją z całości Nagrody. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz innych osób trzecich.
  W ramach Nagrody Organizator ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną, w wysokości 11,11% wartości Nagrody („Premia pieniężna”). Premia pieniężna przyznawana jest przez Organizatora w celu pokrycia zryczałtowanego podatku dochodowego od Nagrody oraz od Premii pieniężnej. Kwota Premii pieniężnej, którą Organizator potrąca i odprowadza do właściwego Urzędu Skarbowego, nie podlega wypłacie, lecz zaliczeniu na poczet właściwego podatku.
  4. Zwycięzca jest zobowiązany udzielić Organizatorowi informacji koniecznych do wykonania ciążących na nim w związku z przyznaniem nagrody zobowiązań o charakterze podatkowym. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania się z wydaniem nagrody do chwili udzielenia mu informacji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
  5. Informacja o wygranej zostanie przekazana Zwycięzcy w wiadomości prywatnej oraz pod postem konkursowym w Serwisie Instagram® na profilu @bizuufashion w dniu 10.02.2022. W wiadomości prywatnej Organizator poprosi o przesłanie informacji niezbędnych do wydania Nagrody, wskazanych w § 6 ust 6 Regulaminu do przekazania których Zwycięzca Konkursu, jest zobowiązany za pośrednictwem wiadomości prywatnej w portalu Instagram®.
  6. Zwycięzca jest zobowiązany:
  przesłać, za pośrednictwem wiadomości prywatnej w serwisie Instagram®, w terminie do 14.02.2022 r. informacje niezbędne w celu wydania Nagrody przez Organizatora, tj. imię, nazwisko, nr telefonu kontaktowego, adres
  do korespondencji, na który ma zostać przesłana Nagroda, PESEL (wyłącznie celem rozliczenia podatku dochodowego do Nagrody).
  7. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy Konkursu w terminie 14 dni od daty otrzymania od Zwycięzcy danych o których mowa w ust. 6 powyżej.
  Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej (DHL lub DPD) na adres podany przez Zwycięzcę. Zwycięzca jest zobowiązany do podania aktualnego adresu do korespondencji na terenie Polski, na który ma zostać przesłana Nagroda, a w przypadku jego zmiany – do niezwłocznego poinformowania Organizatora o tym fakcie. Zaniechanie tego obowiązku lub podanie błędnego adresu, powodujące brak możliwości przesłania Zwycięzcy Nagrody, powoduje utratę prawa Zwycięzcy do Nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez Zwycięzcę danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji oraz za wszelkie niezgłoszone Organizatorowi zmiany tych danych.
  8. Oprócz sytuacji opisanej w ust. 7 powyżej, Zwycięzca traci prawo do nagrody w następujących sytuacjach:
  a) w przypadku odmowy przyjęcia lub nieodebrania Nagrody,
  b) w przypadku nieotrzymania przez Organizatora danych o których mowa w § 6 ust. 6 w ciągu 14 dni od daty powiadomienia tj. wysłania informacji o wygranej w formie wiadomości prywatnej.

  § 7
  TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

  1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Konkursem lub świadczeniem usług drogą elektroniczną.
  2. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: j.stychno@bizuu.pl, ze wskazaniem w tytule wiadomości „Reklamacja konkursu”.
  3. Reklamację można wnieść najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę wysłania wiadomości na podany adres elektroniczny Organizatora lub datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.
  4. Reklamacje wniesione po upływie ww. terminu oraz nie spełniające powyższych wymogów nie podlegają rozpatrzeniu.
  5. Na rozpatrzenie reklamacji Organizator ma 14 dni liczonych od daty jej otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi Uczestnika w formie e-maila zwrotnego w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
  6. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora.
  7. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego, które jest dobrowolne, Uczestnikom przysługuje prawo do dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego przed sądami powszechnymi.

  § 8
  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  KLAUZULA INFORMACYJNA

  1. Administratorem danych osobowych Uczestników („Danych”) jest BIZUU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, 61 – 823 Poznań, przy ul. Piekary 12/5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390911, o numerze NIP 783 – 167 – 70 –97, REGON 301803683 („Administrator”). Z Administratorem możecie skontaktować się pod nr tel. 669123955 lub pisząc na adres e-mail biuro@bizuu.pl.
  2. Administrator przetwarza Państwa Dane na podstawie :
  a) w art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora, które wyrażają się w zapewnieniu Państwu wzięcia udziału w konkursie, wypełnieniu obowiązków wynikających ze złożonego przyrzeczenia (opisanych w niniejszym regulaminie), związanych z oceną prac, wyłonieniem zwycięzców, przekazaniu nagród, a także polubownym rozwiązaniem ewentualnego sporu, obroną i dochodzenie, kierowanych roszczeń oraz rozpatrywaniem reklamacji
  b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełnienie obowiązków prawnych Administratora, przewidzianych prawem rachunkowym i podatkowym tj. w przypadku wyłonienia Zwycięzcy - wykonanie obowiązków podatkowych związanych z podatkiem od Nagrody.
  3. Dane będą przechowywane przez czas realizacji Konkursu oraz uprawnień Organizatora uzyskanych na podstawie przystąpienia do Konkursu przez Uczestnika, jednak nie dłużej przez okres 6 lat od opublikowania Zadania Konkursowego z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych może być dłuższy z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń.
  4. Administrator przekaże dane Uczestnika, który otrzymał nagrodę do odpowiedniego urzędu skarbowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także firmie kurierskiej, która będzie dostarczać nagrody.
  5. Uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu do Danych: tj. uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych Danych i odbiorcach Danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z przepisami prawa (chyba, że na Administratorze ciąży obowiązek prawny ich dalszego przetwarzania), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przeniesienia Danych w przypadkach przewidzianych przez prawo, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz na ich podstawie Administrator nie będzie dokonywał profilowania.
  8. Dane będą przekazywane do państwa trzeciego (poza EOG) – do Stanów Zjednoczonych za pośrednictwem platformy Instagram® znajdującej się w Stanach Zjednoczonych, które zapewniają ochronę danych osobowych adekwatną do poziomu ochrony w Unii Europejskiej w związku z przystąpieniem do Tarczy Prywatności.

  § 9
  PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
  I POZOSTAŁE WARUNKI PRAWNE

  1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Zadania Konkursowego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm., „Ustawa”) oraz że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do Zadania Konkursowego. Uczestnik zapewnia, iż Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami i innymi prawami osób trzecich. Jeśli na Zadaniu Konkursowym widnieją osoby trzecie, Uczestnik oświadcza, że osoby te wyraziły zgodę na utrwalenie wizerunku, jak również publiczne udostępnienie oraz wykorzystywanie ich wizerunków w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.
  2. W sytuacji, gdy którekolwiek z powyższych oświadczeń Uczestnika okaże się być niezgodne z prawdą, Uczestnik (w tym Zwycięzca), ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń lub pociągnięcia Organizatora do odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem przez Organizatora Zadania Konkursowego. Uczestnik zobowiązany jest zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym oświadczeniem o którym mowa w ust. 1 powyżej, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw, a także naprawić szkody i zwrócić koszty poniesione przez Organizatora w związku z takimi roszczeniami osób trzecich. W przypadku, gdyby zwolnienie Organizatora od odpowiedzialności było niemożliwe ze względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub okolicznościach danej sprawy było niecelowe – Uczestnik Konkursu pokrywa wszelkie udokumentowane koszty, jakie poniósł Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich.
  3. Z chwilą wydania nagrody w Konkursie, Zwycięzca przenosi na własność nagrodzone Zadanie Konkursowe oraz majątkowe prawa autorskie do treści swojego Zadania Konkursowego jako utworu, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
  a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
  b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  c) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
  d) rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w pkt a) – c) – publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych,
  e) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
  f) wykorzystanie w utworach multimedialnych,
  g) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,
  h) wykorzystanie utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy,
  i) wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej.
  4. Ponadto Zwycięzca przenosi na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań Zadania Konkursowego jako utworu na powyższych polach eksploatacji. Dodatkowo Uczestnik zezwala Organizatorowi na oznaczanie utworów jego imieniem, nazwiskiem czy pseudonimem oraz na udostępnianie ich anonimowo.
  5. Z tytułu przeniesienia praw autorskich i innych praw do nagrodzonego Zadania Konkursowego Zwycięzcy nie przysługuje dodatkowe, poza otrzymaną Nagrodą, wynagrodzenie lub jakiekolwiek inne roszczenia względem Organizatora lub osób trzecich, które te prawa następnie nabyły.

  § 10
  PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

  1. W przypadku poniesienia przez Organizatora szkody, rozumianej jako rzeczywista strata i/lub utracone korzyści w rozumieniu art. 361 k.c., w następstwie naruszenia
  Regulaminu przez Uczestnika, Organizator jest uprawniony do żądania naprawienia szkody przez Uczestnika, w szczególności poprzez zwrot wszelkich kosztów, jakie poniósł w związku działaniem lub zaniechaniem Uczestnika.
  2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową/prywatną); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie lub przerwy w działaniu sieci Internet lub portalu Instagram®.

  § 11
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Wszelkie dodatkowe informacje, zastrzeżenia dotyczące Konkursu, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać bądź zgłaszać wysyłając e – mail na adres: j.stychno@bizuu.pl.
  2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.bizuu.pl .
  3. W wyniku zaistnienia ważnych przyczyn Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, także w czasie trwania Konkursu, o ile zmiany te nie są niekorzystne dla Uczestników oraz nie zwiększają zobowiązań Organizatora, a także do przedłużenia lub skrócenia trwania Konkursu, jeśli zajdą ku temu ważne obiektywnie przyczyny. Organizator każdorazowo ogłosi zmiany w Regulaminie za pośrednictwem Instastory na profilu @bizuufashion.
  4. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystanie przez Organizatora Zadania Konkursowego lub jego poszczególnych części.
  5. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

  NEWSLETTER

  Bądź z nami na bieżąco!
  Dołącz do newslettera, aby otrzymywać aktualne informacje
  o nowościach oraz promocjach.

  Produkt niedostępny

  Wyślemy wiadomość e-mail, gdy produkt będzie ponownie dostępny.

  Dodaliśmy Twój adres e-mail do listy powiadomień o dostępności tego produktu.

  Administratorem państwa danych jest Bizuu Sp. z o.o. Sp.k., ul. Piekary 12/5, 61-823 Poznań.