Gratulacje!

Osiągnęłaś próg 699 zł, zdobądź kosmetyczkę w specjalnej cenie.
Dodaj produkt do koszyka a rabat 90% naliczy się sam.

  REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIZUU

  REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIZUU

  I.  PRZEPISY OGÓLNE

  Niniejszy Regulamin sklepu internetowego (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, na jakich Sprzedawca oraz Klientki/ci będą zawierać umowy sprzedaży towarów na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, poprzez stronę internetową Sprzedawcy, działającą pod adresem www.bizuu.pl, jak również zasady świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną za pomocą wskazanej powyżej strony internetowej. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientką/em.

  Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.

  Klientki/ci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie nieodpłatnie za pośrednictwem zakładki „Regulamin” umieszczonej na Stronie internetowej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.

  II.   DEFINICJE NAZW UŻYTYCH W REGULAMINIE

  Sprzedawca, Administrator – spółka Bizuu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą  przy ulicy Piekary 12/5, 61-823 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000390911, posługująca się numerem NIP 7831677097, Regon 301803683.

  Sklep, Sklep internetowy - platforma teleinformatyczna (system informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Towarów lub świadczenia usług drogą elektroniczną), umożliwiająca Klientkom/Klientom zapoznanie się z Towarami Sprzedawcy - która działa pod adresem www.bizuu.pl i prowadzi na terenie Polski sprzedaż wysyłkową Towarów znajdujących się w jego aktualnej ofercie, której właścicielem jest Sprzedawca.

  Siedziba Sklepu - Poznań, ul. Piekary 12/5.

  Sklepy stacjonarne mieszczą się pod adresami:
  • Poznań, Stary Browar, ul. Półwiejska 32,
  • Warszawa, ul. Koszykowa 24,
  • Katowice, Silesia City Center, ul. Chorzowska 107,
  • Gdynia, C.H.Klif, Al. Zwycięstwa 256.
  Strona internetowa – strona internetowa działająca pod adresem www.bizuu.pl

  Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

  Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i dokona jego wysyłki w sposób wybrany przez Klientkę/a.

  Klientka/Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie na zasadach określonych w Regulaminie.

  Konsumentka/Konsument  – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  Przedsiębiorczyni/Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

  Przedsiębiorczyni/Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumentki/Konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tej osoby zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

  Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientką/em a Sprzedawcą

  Regulamin – oznacza niniejszy regulamin

  Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientce/owi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

  Dostawca - oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów, a także Pocztę Polską.

  Hasło – ciąg liter, liczb i znaków specjalnych zawierający co najmniej 5 pozycji, ustalany w sposób indywidualny przez Klientkę/a przy okazji Rejestracji. Hasło ma charakter poufny i może być zmieniane przez Klientkę/a z dowolną częstotliwością, przy czym za wszelkie skutki ujawnienia Hasła odpowiada wyłącznie Klient/ka, z wyjątkiem sytuacji, w których do ujawnienia Hasła Klientki/a doszło z winy Administratora, w szczególności w wyniku nienależytego zabezpieczenia danych.

  Rejestracja –przypisanie osobie, która wyraża wolę korzystania z wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego loginu (adres poczty elektronicznej) i Hasła, które będą ją identyfikować. Rejestracji można dokonać wybierając na Stronie internetowej opcję „Zarejestruj się”  i postępując zgodnie z dalszymi instrukcjami.

  Towar lub Towary – towar lub towary, opisane na Stronie internetowej, co do których Sprzedawca zamieścił informację o możliwości ich zakupu.

  III.  TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z FUNKCJONALNOŚCI SKLEPU
  1. Osoby chcące korzystać z funkcjonalności Sklepu powinny dysponować sprzętem i oprogramowaniem o następujących minimalnych wymaganiach:

  a) komputer osobisty albo urządzenie mobilne (telefon, tablet) oraz karta sieciowa lub modem umożliwiające dostęp do Internetu,
  b) system operacyjny Windows, Android, Mac OS lub Linux posiadający środowisko graficzne, standardową przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Safari) – obsługującą szyfrowane połączenia SSL, aplikacje Java Script i pliki cookie,
  c) łącze z siecią Internet.
  Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku niespełnienia powyższych wymagań nie będzie mógł umożliwić Klientkom/Klientom złożenia za pośrednictwem Strony internetowej zamówienia, ani przeprowadzić procedury zawarcia umowy, ani też zrealizować zawartej umowy.
  2. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klientkę/a aktywnego konta poczty elektronicznej.
  3. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju niebezpieczne oprogramowanie. W celu uniknięcia zagrożeń z tym związanych Klientki/ci powinny/i zaopatrzyć swój komputer lub urządzenie mobilne podłączone do Internetu, w program antywirusowy i na bieżąco go aktualizować. Sprzedawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością hakerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Sprzedawcy, jak i Klientki/a. Klientka/Klient przyjmuje niniejszym do wiadomości, że mimo stosowania przez Sprzedawcę wszelkich dostępnych środków nie istnieje zabezpieczenie w sposób całkowity chroniące przed opisanymi wyżej zagrożeniami.
  4. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientki/ów ze Strony Internetowej Sklepu zapisywane są a dysku twardym ich urządzenia końcowego. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientek/ów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klientki/a oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientek/ów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Klient/ka może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

  IV. REJESTRACJA KONTA

  1. W celu utworzenia konta w Sklepie internetowym, Klientka/Klient jest zobowiązana/y dokonać bezpłatnej prawidłowej rejestracji:
  a) w zakładce „Rejestracja” wprowadzić następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, adres dostawy, telefon oraz ustalić Hasło do konta,
  b) po zapoznaniu się, zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności.
  2. Akceptacja Regulaminu przez Klientkę/Klienta obejmuje jednoczesne złożenie przez nią/niego oświadczeń o następującej treści:
  a) zapoznałam/em się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia,
  b) dobrowolnie przystąpiłam/em do korzystania z usług Sprzedawcy na zasadach wynikających z Regulaminu,
  c) oświadczam, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą, a ponadto przyjmuję do wiadomości, iż w razie nieprawdziwości powyższego oświadczenia będę ponosić odpowiedzialność na zasadach wynikających z przepisów prawa polskiego,
  d) zapoznałem się z Polityką prywatności dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych
  3. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klientka/Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę konta. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia konta Klientki/a, zaś Klientka/Klient uzyskuje możliwość dostępu do konta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
  4. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

  V.   ZOBOWIĄZANIA KLIENTKI/A

  Klientka/Klient zobowiązuje się w szczególności do:
  a) przestrzegania praw autorskich oraz praw własności przemysłowej w tym, wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz osób trzecich, a także przestrzegania praw do ochrony wizerunku,
  b) powstrzymywania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, oraz sprzecznych z Regulaminem,
  c) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Strony internetowej i Sklepu.

  VI.   PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

  Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet. Aktualne informacje na temat dostępnych produktów i usług Sprzedawca zamieszcza na Stronie internetowej. Informacje podane na Stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do złożenia przez Klientkę/a oferty zawarcia umowy sprzedaży.

  Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientką/em.

  Zamówienia składane przez Klientkę/a są przyjmowane za pośrednictwem formularza zamówienia, zamieszczonego na Stronie internetowej.

  W zamówieniu na Stronie internetowej, uzupełniając odpowiednie pola, Klientka/Klient dokonuje:
  a) wyboru Towarów,
  b) wyboru sposobu dostawy Towarów,
  c) określenia adresu dostawy Towarów,
  d) deklaracji co do woli otrzymania faktury, sposobu jej dostarczenia oraz innych niezbędnych danych do jej wystawienia.
  1. Na początku składania zamówienia Sprzedawca informuje Klientkę/a o ewentualnych ograniczeniach dotyczących sposobu dostarczenia Towarów oraz akceptowanych sposobach płatności.
  2. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, Sprzedawca informuje Klientkę/a o sposobie porozumiewania się z Klientką/em, głównych cechach świadczenia i łącznej cenie Towaru (obejmującej w szczególności podatki i koszty dostawy).
  3. Proces składania zamówienia zakończony jest przez Klientkę/a poprzez potwierdzenie ostatecznego zamówienia.
  4. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą dojścia do Sprzedawcy potwierdzenia przez Klientkę/a informacji określonej w ust. 3 tj. potwierdzenia zamówienia
  5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowego potwierdzenia zamówienia drogą telefoniczną.
  6. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientce/owi potwierdzenie zawarcia umowy pocztą elektroniczną.
  7. Dokonywanie zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Wyjątek stanowią awarie systemu oraz jego ewentualna przebudowa. Zarówno zamówienia, jak i wszystkie oświadczenia woli i wiedzy kierowane przez Sprzedawcę do Klientek/ów są sporządzane w języku polskim.

  VII.   FAKTURY I RACHUNKI

  1. Potwierdzeniem zawartej transakcji sprzedaży Towaru jest faktura detaliczna. Żądanie otrzymania faktury VAT, , Klientka/Klient każdorazowo zgłasza poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. W przypadku takim Klientka/Klient zobowiązana/y jest do podania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.
  2. Wysyłkę faktury detalicznej lub faktury VAT w formie elektronicznej Sklep realizuje pod adres mail wskazany w zamówieniu.
  3. Sklep zastrzega sobie prawo wysyłania faktury VAT w formie pliku PDF. Kupująca/y, by móc odebrać i przeglądać fakturę w formie pliku PDF musi mieć program pozwalający na przeglądanie plików PDF (np. bezpłatny program Adobe Acrobat Reader), który instaluje we własnym zakresie.

  VIII. CENY ZA TOWARY

  1. Wszystkie ceny Towarów podane na stronie internetowej Sklepu są wyrażone w złotych polskich i odpowiadają łącznej cenie towaru wraz z wszelkimi należnymi podatkami.
  2. Cena podana przy Towarach wystawionych w ofercie Sklepu jest wiążąca w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji.
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na Stronie internetowej bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

  IX. SPOSÓB DOSTAWY I KOSZTY PRZESYŁKI

  1. Dostawa Towaru odbywa się w sposób wybrany przez Klientkę/a, spośród możliwości wskazanych w niniejszym punkcie, określony w zamówieniu.
  2. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem Dostawcy tj. kuriera: DPD, DHL, INPOST.
  3. Koszty Dostawy realizowanej za pośrednictwem firmy kurierskiej zostaną doliczone do kosztu zamówionych Towarów i podane Klientce/owi bezpośrednio przed złożeniem zamówienia.
  4. Koszt dostawy w przypadku podzielenia zamówienia na kilka paczek może być wyższy. Opłata za podział zamówienia zależy od ilości paczek, do których zamówienie zostanie podzielone. Końcowy koszt dostawy zostanie  podany Klientce/owi bezpośrednio przed złożeniem zamówienia.
  5. W wypadku nieotrzymania Towaru w czasie dłuższym niż siedem dni po terminie przewidywanej Dostawy, Klientka/Klient powinna/powinien zgłosić ten fakt Sprzedawcy telefonicznie (pod numerem +48 785392295) bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail: sklep@bizuu.pl), celem wszczęcia procedury reklamacyjnej u Dostawcy Towaru. Opłata dla za połączenie z tym numerem, odpowiada opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług Klient/kia.

  X.     CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

  1. Wysyłka Towaru następuje w ciągu 2-5 dni roboczych po otrzymaniu płatności za Towar.
  2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w Dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klientkę/a.
  3. Sprzedawca - działając na zlecenie Klientki/a - dokonuje wysyłki zamówionych Towarów w sposób wskazany przez Klientkę/a: za pośrednictwem firmy kurierskiej.
  4. Sprzedawca udostępni jej/mu dane o dacie wysyłki i numerze przesyłki.
  5. Sprzedawca nie świadczy usług pocztowych lub kurierskich.

  XI.    FORMY PŁATNOŚCI

  1. Sklep przyjmuje płatności realizowane:
  a) za pośrednictwem wyspecjalizowanego podmiotu świadczącego usługi przelewów elektronicznych - podstawą wydania lub wysłania Towaru jest tylko i wyłącznie potwierdzenie dokonania płatności przez firmę zajmującą się obsługą płatności,
  b) za pośrednictwem karty kredytowej
  c) za pośrednictwem odroczonej płatności PayPo.
  2. Realizacja zamówienia w przypadkach określonych w ust. 1  rozpoczyna się po otrzymaniu od operatora płatności potwierdzenia poprawnego wykonania operacji.

  XII.   REKLAMACJE

  1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i wolne od wad.
  2. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klientki/a, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
  3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w dowolny sposób dostatecznie ujawniający jego wolę. Celem ułatwienia realizacji reklamacji wadliwy Towar należy zwrócić do Siedziby Sklepu lub przesłać bezpośrednio na adres biura: BIZUU REKLAMACJE - ul. Piekary 12/11, 61-823 Poznań. W wypadku Klientki/a będącej/ego Konsumentką/em oraz Przedsiębiorczyni/y z uprawnieniami Konsumentki/a, koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca. Do paczki należy dołączyć opis reklamacji ., przy czym można skorzystać z formularza dostępnego tutaj

  4. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży, istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
  Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy bądź wymiany.

  5. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument/ka żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta/kę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.
  Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z Umową sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży.

  6. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta/kę o braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/tki, uwzględniając specyfikę towaru oraz cele, w jakim Konsument go nabył.
  7. Koszty napraw lub wymiany Towaru ponosi Sprzedawca. Konsument /kajest obowiązany udostępnić Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie w celu jego odebrania, które odbywa się na koszt Sprzedawcy.

  8. Konsument/ka może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, gdy:
  a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;
  b) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;
  c) brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową sprzedaży;
  d) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży;
  e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/ki.

  9. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową sprzedaży. Zwrot należności powstałej wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni o dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

  10. Sprzedawca może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta/ki o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jeśli wykaże, że brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotny.

  11. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument/ka niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca cenę nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

  12. Klientka/Klient będąca/y Konsumentką/em ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności może ona/on:
  • zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
  • korzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klientkę/a będącego Konsumentką/em z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  - http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  - http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  - http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

  XIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Klientka/Klient będąca/y Konsumentką/em oraz Przedsiębiorczyni/ca z uprawnieniami Konsumentki/a, która/y zawarł/a Umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, może w terminie 30 (dla zamówień złożonych od 01.03.2024) dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. W przypadku wyboru opcji „opakowanie na prezent” Klientce/Klientowi przysługuje prawo do zwrotu produktów. Dotyczy to jednak wyłącznie samych produktów, a nie ozdobnego opakowania. Dla zamówień złożonych przed 01.03.2024 obowiązuje 14 dniowy termin zwrotu.
  2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumentkę/a, Przedsiębiorczynię/cę z uprawnieniami Konsumentki/a lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż Dostawca.
  3. Osoby uprawnione, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej mogą odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę poniżej, jako załącznik nr 1: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentce/owi oraz Przedsiębiorczyni/cy z uprawnieniami Konsumentki/a otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.
  4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumentki/a lub Przedsiębiorczyni/cy z uprawnieniami Konsumentki/a o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić jej/mu wszystkie dokonane przez nią/ego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumentki/a lub Przedsiębiorczyni/cy z uprawnieniami Konsumentki/a. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumentkę/a lub Przedsiębiorczynię/cę z uprawnieniami Konsumentki/a dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  5. Jeżeli Konsumentka/Konsument lub Przedsiębiorczyni/ca z uprawnieniami Konsumentki/a korzystający z prawa do odstąpienia wybrał/a sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez nią/ego dodatkowych kosztów.
  Konsumentka/Konsument lub Przedsiębiorczyni/ca z uprawnieniami Konsumentki/a ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym odstąpił/a od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
  6. Konsumentka/Konsument oraz lub Przedsiębiorczyni/ca z uprawnieniami Konsumentki/a ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
  7. Zwrot okularów przeciwsłonecznych możliwy wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, wraz z kompletem wszystkich dołączonych akcesoriów (etui na okulary oraz ściereczka). W przypadku uszkodzenia oryginalnego opakowania lub braku akcesoriów, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu.
  8. Konsumentce/owi oraz Przedsiębiorczyni/cy z uprawnieniami Konsumentki/a nie przysługuje prawo zwrotu Towarów w przypadkach określonych bliżej w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym w szczególności w przypadku Towarów wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsumentka/Konsument albo Przedsiębiorczyni/ca z uprawnieniami Konsumentki/a chyba, że Konsumentka/Konsument albo Przedsiębiorczyni/ca z uprawnieniami Konsumentki/a wyraźnie zgodził/a się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niej/go z żadnymi kosztami.
  10. Sprzedawca przyjmuje zwroty odesłane pod adres: BIZUU Magazyn Omnipack, ul. aleja Katowicka 66, 05-830 Nadarzyn, bud. DC04 rampa 40.
  11. Klientka/Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (tj. koszty jego opakowania, zabezpieczenia, nadania) lub generuje przygotowaną przez Sprzedawcę etykietę zwrotu na swoim koncie klienta w sklepie bizuu.pl. Darmowy zwrot możliwy wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem Inpost Paczkomat. Kod można wygenerować jednorazowo do każdego zamówienia.

  XIV. DANE OSOBOWE

  Zasady dotyczące danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

  XV. USŁUGI DODATKOWE

  Sprzedawca świadczy na rzecz Klientek/ów bezpłatnie, 7 dniu w tygodniu, 24 h na dobę usługi dodatkowe:

  - newsletter

  - formularz kontaktowy

  - prowadzenie konta

  Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientek/ów, które/zy wyraziły/li zgodę na jego otrzymywanie.

  Każda/y Klientka/Klient może w dowolnym czasie zrezygnować z usługi Newslettera, poprzez wypisanie się z subskrypcji.

  Formularz kontaktowy umożliwia wysyłanie zapytań lub informacji do Sprzedawcy. Rezygnacja z usługi możliwa jest w każdej chwili, poprzez zaniechanie przesyłania informacji za pomocą formularza kontaktowego.

  Usługa prowadzenia konta Klientki/a dostępna jest po dokonaniu Rejestracji i polega na udostępnieniu Klientce/owi panelu w ramach Strony internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientce/owi modyfikacje danych, które podał/a podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.

  Klientka/Klient może w dowolnej chwili zrezygnować z prowadzenia konta Klientki/a poprzez skontaktowanie się w tym celu ze Sprzedawcą.

  XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma prawo polskie, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
  2. Zmiany Regulaminu wprowadzane będą w sposób zgodny z obowiązującym prawem i z poszanowaniem praw konsumenckich. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca poinformuje o tym niezwłocznie Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na Stronie internetowej oraz indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  3. Sprzedawca zapewnia, że w każdym momencie na Stronie internetowej znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin.
  4. W wypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
  5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

  Załącznik nr 1 do Regulaminu

  Formularz zwrotu:

  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo wysłać zakupiony towar wraz z dowodem zakupu oraz wypełnionym formularzem zwrotu dostępnym TUTAJ

  Informujemy, że maski są towarami higienicznymi, które zgodnie z art. 38 pkt. 5 ustawy o prawach konsumenta nie podlegają zwrotowi, ani wymianie. Prosimy o przemyślane zakupy

  NEWSLETTER

  Bądź z nami na bieżąco!
  Dołącz do newslettera, aby otrzymywać aktualne informacje
  o nowościach oraz promocjach.

  Produkt niedostępny

  Wyślemy wiadomość e-mail, gdy produkt będzie ponownie dostępny.

  Dodaliśmy Twój adres e-mail do listy powiadomień o dostępności tego produktu.

  Administratorem państwa danych jest Bizuu Sp. z o.o. Sp.k., ul. Piekary 12/5, 61-823 Poznań.